ထူးကြီးဆရာတော် ဦးဣန္ဒာဝုဓာဘိဝံသ မိုးကုတ် ဝိပဿနာ(၁၀)ရက် တရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၃-၁၁-၂၀၀၈) (၁၂-၁၁-၂၀၀၈)

၂။သံသရာ ခရီး သွား တ ယောက် အကြောင်း အလုပ်ပေးတရားတော် ၃.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၃။အလုပ်ပေးတရားတော် ၃.၁၁.၂၀၀၈ (ညပိုင်း)

၄။အလုပ်ပေးတရားတော် ၄.၁၁.၂၀၀၈ (မနက်ပိုင်း)

၅။အလုပ်ပေးတရားတော် ၄.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၆။အလုပ်ပေးတရားတော် ၄.၁၁.၂၀၀၈ (ညပိုင်း)

၇။အလုပ်ပေးတရားတော် ၅.၁၁.၂၀၀၈ (မနက်ပိုင်း)

၈။အလုပ်ပေးတရားတော် ၅.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၉။အလုပ်ပေးတရားတော် ၅.၁၁.၂၀၀၈ (ညပိုင်း)

၁၀။အလုပ်ပေးတရားတော် ၆.၁၁.၂၀၀၈ (မနက်ပိုင်း)

၁၁။အလုပ်ပေးတရားတော် ၆.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၁၂။အလုပ်ပေးတရားတော် ၆.၁၁.၂၀၀၈ (ညပိုင်း)

၁၃။အလုပ်ပေးတရားတော် ၇.၁၁.၂၀၀၈ (မနက်ပိုင်း)

၁၄။အလုပ်ပေးတရားတော် ၇.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၁၅။အလုပ်ပေးတရားတော် ၇.၁၁.၂၀၀၈ (ညပိုင်း)

၁၆။အလုပ်ပေးတရားတော် ၈.၁၁.၂၀၀၈ (မနက်ပိုင်း)

၁၇။အလုပ်ပေးတရားတော် ၈.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၁၈။အလုပ်ပေးတရားတော် ၉.၁၁.၂၀၀၈ (မနက်ပိုင်း)

၁၉။အလုပ်ပေးတရားတော် ၉.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၂၀။အလုပ်ပေးတရားတော် ၁၁.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၂၁။အလုပ်ပေးတရားတော် ၁၂.၁၁.၂၀၀၈ (မနက်ပိုင်း)

၂၂။အလုပ်ပေးတရားတော် ၁၂.၁၁.၂၀၀၈ (ညနေပိုင်း)

၂၃။အလုပ်ပေးတရားတော် (၁)

၂၄။အလုပ်ပေးတရားတော် (၂)

၂၅။အလုပ်ပေးတရားတော် (၃)

၂၆။အလုပ်ပေးတရားတော် (၄)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၂-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၂-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၃-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၃-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၄-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၄-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၅-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၅-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၆-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၆-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၇-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၇-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၈-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၈-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၉-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၉-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၃၀-၆-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၃၀-၆-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁-၇-၂၀၁၁)(နံနက်ပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁-၇-၂၀၁၁)(ညနေပိုင်း)

(၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄)ရက်မှ ဇူလိုင်လ (၃)ရက်နေ့အထိ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒာဝုဓာ ဘိဝံသ (ထူးကြီး ဆရာတော်) ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သော ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဌိဖြုတ် ပဋိစ္စသမုပါဒ် သစ္စာလေးပါး တရားတော်များ (၂၀)ပုဒ်

 

၁။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၄-၆-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၂။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၄-၆-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၃။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၅-၆-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၄။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၅-၆-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၅။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၆-၆-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၆။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၆-၆-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၇။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၇-၆-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၈။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၇-၆-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၉။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၈-၆-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၁၀။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၈-၆-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၁။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၉-၆-၂၀၁၂)(နံနက်ပိုင်း)

၁၂။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂၉-၆-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၁၃။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃၀-၆-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၁၄။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃၀-၆-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၁၅။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁-၇-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၁၆။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁-၇-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၁၇။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂-၇-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၁၈။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂-၇-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

၁၉။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃-၇-၂၀၁၂) (နံနက်ပိုင်း)

၂၀။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃-၇-၂၀၁၂) (ညနေပိုင်း)

အောင်ပန်းမြို့ မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေး အဖွဲ့ခွဲ အမှတ် (၃၂၉)မှ ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော (၂၂)ကြိမ်မြောက် မိုးကုတ်ဝိပဿနာ (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ ၈-၆-၂၀၀၅ နံက် – ကမ္မဿကတဉာဏ်နှင့် သစ္စာနုလောမိကဉာဏ် တရားတော်
၂။ ၈-၆-၂၀၀၅ ညနေ – ရှေ့ရေးကိုမျှော်ပါ တရားတော်
၃။ ၉-၆-၂၀၀၅ နံက် – ကံတရား၏ ဆန်းကြယ်ပုံ တရားတော်
၄။ ၉-၆-၂၀၀၅ ညနေ – ကယ်သူဆယ်သူ တရားတော်
၅။ ၁၀-၆-၂၀၀၅ နံက် – (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) ဝဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာအပ တရားတော်
၆။ ၁၀-၆-၂၀၀၅ ညနေ – သစ္စာလေးပါး တရားတော်
၇။ ၁၁-၆-၂၀၀၅ နံက် – (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း တရားတော်
၈။ ၁၁-၆-၂၀၀၅ ညနေ – ရတနာစိန်ကျောက် ဇယ်တောက်ကြရအောင် တရားတော်
၉။ ၁၂-၆-၂၀၀၅ နံက် – (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) အမှောင်-၅စင်း အလင်း-၅ချက် (ကမ္မဿကတဉာဏ်မှာ ဖုံးထားသောအမှောင်) တရားတော်
၁၀။ ၁၂-၆-၂၀၀၅ ညနေ – သစ္စာလေးပါး တရားတော်
၁၁။ ၁၃-၆-၂၀၀၅ နံက် – (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) အမှောင်-၅စင်း အလင်း-၅ချက် အဆက် (နာမ်ရုပ်ပေါ်မှာဖုံးထားသောအမှောင် ပဉ္စက ဒါယကပုဏ္ဍားဥပမာပြ) တရားတော်
၁၂။ ၁၃-၆-၂၀၀၅ ညနေ – ကြွေးတင်ရင် မဂ္ဂင်နှင့်ဆပ် တရားတော်
၁၃။ ၁၄-၆-၂၀၀၅ နံက် (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) အမှောင်-၅စင်း အလင်း-၅ချက် အဆက် (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပေါ်မှာဖုံးထားသောအမှောင်) တရားတော်
၁၄။ ၁၄-၆-၂၀၀၅ ညနေ – အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းကြပါစေ တရားတော်
၁၅။ ၁၅-၆-၂၀၀၅ နံက် – (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) အမှောင်-၅စင်း အလင်း-၅ချက် အဆက် (လက္ခဏဉာဏ်မှာဖုံးထားသောအမှောင်) တရားတော်
၁၆။ ၁၅-၆-၂၀၀၅ ညနေ – အတွယ်အတာ အမှတ်(၁) တရားတော်
၁၇။ ၁၆-၆-၂၀၀၅ နံက် – (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) အမှောင်-၅စင်း အလင်း-၅ချက် အဆက် (သစ္စဉာဏ်မှာဖုံးထားသောအမှောင်) တရားတော်
၁၈။ ၁၆-၆-၂၀၀၅ ညနေ – အတွယ်အတာ အမှတ်(၂) တရားတော်
၁၉။ ၁၇-၆-၂၀၀၅ နံက် – (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း) လောင်စာသိမ်း မီးငြိမ်း တရားတော်
၂၀။ ၁၇-၆-၂၀၀၅ ညနေ – ၆ အိမ်တန်းရွာ တရားတော်

မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲတွင် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၂၁။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – အနု၊ ပဋိလောမ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၁)
၂၂။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – လာခြင်းကောင်း၍ ပြန်ခြင်းကောင်းပါစေ တရားတော်
၂၃။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – အနု၊ ပဋိလောမ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၂)
၂၄။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – ခုရှု ခုငြိမ်း တရားတော်
၂၅။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – ဝဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာအပ တရားတော်
၂၆။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – စိတ်၏ဆန်ကြယ်ပုံ တရားတော်
၂၇။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း တရားတော်
၂၈။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – အနတ္တမျက်လုံး တရားတော်
၂၉။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – သတ္တိနှင့် ဗျတ္တိ တရားတော်
၃၀။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – ကြွေးတင်ရင် မဂ္ဂင်နဲ့ဆပ် တရားတော်
၃၁။ ၂၅-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – ဘဝရေစက်နှင် ဓမ္မစက် တရားတော်
၃၂။ ၂၅-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – ရတနာစိန်ကျောက် ဇယ်တောက်တန်း ကစား ရအောင် တရားတော်
၃၃။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – ခန္ဓာအစဉ် ဉာဏ်ဝင်ဖြတ်ပုံ တရားတော်
၃၄။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – တေလပတ္တဇာတ် တရားတော် (၁)
၃၅။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ် တရားတော်
၃၆။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – တေလပတ္တဇာတ် တရားတော် (၂)
၃၇။ ၂၈-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – ဝက္ကလိမထေရ်ဝတ္ထု တရားတော်
၃၈။ ၂၈-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – တေလပတ္တဇာတ် တရားတော် (၃)
၃၉။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၅ နံက် – လမ်ဆုံးလျှင်ရွာတွေ့ တရားတော် (၁)
၄၀။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၅ ညနေ – သစ္စဉာဏ်မှာ ဦးခိုက်ခြင်း တရားတော်

မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ (၅)ရက်တရားစခန်းပွဲတွင် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၄၁။ ၇-၉-၂၀၀၆ – မိုးကုတ်လမ်းစဉ် ရှေ့ကဖြစ်ပျက်၊နောက်က မဂ်၊ ယောနိသော မနသိကာရ နဲ့ ပညာနဲ့ အတူတူပါဘဲ အဆိုကို ရှင်းလင်းခြင်း။
၄၂။ ၇-၉-၂၀၀၆ – ဘဝကြီး (၉)မျိုး၊ဘဝနှင့် ခန္ဓာ၊ဘဝဒုက္ခ၊ခန္ဓာ ဒုက္ခ၊လောကီနယ်မြေ၊လောကုတ္တရာနယ်မြေ၊
၄၃။ ၈-၉-၂၀၀၆ – သံဃာတော်များ အတွက် ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် တရားတော်။ (၁)မိုးကုတ်လမ်းစဉ် မှာဘုရားကွယ် နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို ဖြေရှင်း၊ (၂)မိုးကုတ်လမ်းစဉ် သည် ဉာဏ်စဉ်ပယ်တဲ့ လမ်းစဉ် စွပ်စွဲချက်ကို ဖြေရှင်း၊ (၃) မိုးကုတ်ဝါဒ ကိုအဓမ္မ ဝါဒလို့စွပ်စွဲချက်ကို ဖြေရှင်း၊”
၄၄။ ၈-၉-၂၀၀၆ – တဏှာထက် ဒိဋ္ဌိက ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပုံ။တဏှုာနယ်မြေ၊ သဒ္ဒါနယ်မြေ၊ သံဝေဂနယ်မြေ၊ သမာဓိနယ်မြေ၊ပညာနယ်မြေ။ ခန္ဓာ နိရောဓေါ နိဗ္ဗာန်
၄၅။ ၉-၉-၂၀၀၆ – သံဃာတော်များအတွက် တရားထိုင် နည်းသင်တန်း တရားတော်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နိဗ္ဗာန်သွား လမ်းပြမြေပုံ
၄၆။ ၉-၉-၂၀၀၆ – သစ္စာလေးပါး သင်တန်းတရားတော်။ နယ်မြေငါးခုကို အကျယ်ရှင်းပြ။ မိုးကုတ်လမ်းစဉ် သည် ဉာဏ်စဉ်ပယ် ဝါဒဟု စွပ်စွဲချက်အား ဖြေရှင်း၊
၄၇။ ၁၀-၉-၂၀၀၆ – သံဃာတော်များအတွက် တရားထိုင်နည်းတရားတော်။ ရှုကွင်း၊ရှုကွက်-ရှင်းပြပုံ။ စရိုက်လေးမျိုးရှင်းပြသည်။
၄၈။ ၁၀-၉-၂၀၀၆ – သစ္စာလေးပါး နှင့် ယှဉ်သော ဥပါနိသယများ။ နယ်မြေလေးခု နှင့် ဒိဋ္ဌိဖြုတ်။
၄၉။ ၁၁-၉-၂၀၀၆ – သစ္စာ (၄) ပါးတရား။
၅၀။ ၁၁-၉-၂၀၀၆ – ဘောစဉ်(၇)ပါးတရားကိုဖယ်ထားခြင်းဖြင့်၊ ဣန္ဒြေ (၆)ပါးမစောင့်စည်းဘဲ အားလုံးကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ သတ္တဝါများချမ်းသာရာကိုမမြင်ဟု သုဗြဟ္မာနတ်သားကိုဟောသော သုတ္တန်တရား ဥပမာပြ

မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ (၅)ရက်တရားစခန်းပွဲတွင် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၅၁။ ၂၂-၉-၂၀၀၆ – သံဃာတော်များအတွက် အလုပ်ပေးသင်တန်းတရားတော်။ အဓိကအလုပ်က မဂ်ရဖို့
၅၂။ ၂၂-၉-၂၀၀၆ – သစ္စာ (၄) ပါးတရား။ အားကြီးဝိပဿနာ၊အားသေးဝိပဿနာ ကိုရှင်း။
၅၃။ ၂၃-၉-၂၀၀၆ – အလုပ်ပေးတရားကျင့်စဉ် ညာတပရိဉာ သင်ပေးရတာ၊ (ဖြစ်)ကို သိဖို့ ၊ဓမ္မကထိကများ ၏ အဓိကတာဝန် ။သင်တန်းတရားဘာသာရပ်။
၅၄။ ၂၃-၉-၂၀၀၆ – သစ္စာလေးပါးတရားတော် (သင်တန်း) “ဖြစ်ပျက်သမျှ သင်္ခ ါရ၊ ဒုက္ခသစ္စာမှတ်” ကဗျာအားရှင်းတမ်း
၅၅။ ၂၄-၉-၂၀၀၆ – မဂ်ဉာဏ်၊ဖိုဉာဏ် ရနိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိ မိမိကိုယ်ကို စစ်ဆေးခြင်း။
၅၆။ ၂၄-၉-၂၀၀၆ – သစ္စာသိပြီးမှ လှူပါ။ နယ်မြေ(၅)ခု။ တဏှာနယ်မြေထဲမှာ နေလို့တဏှာနယ်မြေ အုပ်ချုပ်သူ အလိုကျ လှူတာတောင် “ငါ့အလှူ” ဒိဋ္ဌိတဏှာ ဦးစီးအလှူ လှူပုံကို ရှင်းပြ။
၅၇။ ၂၅-၉-၂၀၀၆ – စိတ္တနုပဿနာ သင်တန်းပေးတရား။ ငါသည်မုချသေရမည် အချိန်ပိုင်းသာ လိုတော့သည် စိတ္တနုပဿနာ သင်တန်းပေးတရား။
၅၈။ ၂၅-၉-၂၀၀၆ – သမ္မာဒိဋ္ဌိ (၅) မျိုးတရားတော်။
၅၉။ ၂၆-၉-၂၀၀၆ – ပါရမီဆုကြီးပန် ( မဂ်ဉာဏ် ဖိုဉာဏ် နိဗ္ဗာန်သို့ လျှင်မြန်စွာ ရောက်ရပါလို၏) ဟူသောဆုတောင်းကိုရှင်းပြ။ ဣန္ဒြေ ညှိနည်း။ အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ ကို လက္ခဏာထင်အောင်ရှုနည်း။
၆၀။ ၂၆-၉-၂၀၀၆ – သစ္စာ(၄)ပါးသင်တန်းတရား။ ဝိပဿနာတစ်ချက်ရှုတိုင်း ကိလေသာပါးပါးသွားရင်း အပ္ပါယ်တံခါးပိတ်ပုံ။

 

မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲတွင် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၆၁။ ၁၉-၁၀-၂၀၀၆ ညနေ – (၆) ဋ္ဌာနတရားတော်
၆၂။ ၂၀-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် နှင့် ပဋ္ဌာန်းတရားတော်။ ခန္ဓာ့ဖြစ်စဉ်ကြီးအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနှင့် အဆက်မပြတ်လည်နေပုံ။
၆၃။ ၂၀-၁၀-၂၀၀၆ နေ့လည် – အပ္ပမာဒေန သမ္မာဒေထ။ မြတ်စွာဘုရား၏ ပထမဆုံးစကားနှင့် နောက်ဆုံးစကား၊
၆၄။ ၂၀-၁၀-၂၀၀၆ ည – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခြေခံထပ်ဆင့်ရှင်းတရားတော်
၆၅။ ၂၁-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – ပညတ်ခန္ဓာနှင့် ပရမတ်ခန္ဓာ၊သံသရာအဆက်ဆက်မှ ပစ္စယသတ္တိများအကြောင်း။
၆၆။ ၂၁-၁၀-၂၀၀၆ နေ့လည် – ဒုက္ခသစ္စာတရားတော်၊ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်တရားတော်(၁)
၆၇။ ၂၁-၁၀-၂၀၀၆ ည – ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓါတ်၊ သစ္စာ၊ ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ်၊အရူခံ၊ အရူဉာဏ်ကို အကျယ်ရှင်းပြ
၆၈။ ၂၂-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – ပစ္စယသတ္တိ စွမ်းအားဖြင့် ဝဋ် (၃) ပါးလည်ပုံ။ ဘဝနှင့်ခန္ဓာ မှာ ခန္ဓာက အဓိကကျ။ (ဘဝသံသရာ)ဓမ္မသဘောကိုမြင်အောင်ကြည်.
၆၉။ ၂၂-၁၀-၂၀၀၆ နေ့လည် – ငရဲကြီးရှစ်ထပ်တရားတော်(၂)
၇၀။ ၂၂-၁၀-၂၀၀၆ ည – အရိယာ (၄) ဦးအတွက် ပဋိလောမ၊ ပုထုဇဉ်(၄)ဦးအတွက် အနုလောမ ၊မိမိတို့သည် ပုထုဇဉ်မို့အင်္ဂါ(၁၂)ပါးဖြင့်လည်နေ။
၇၁။ ၂၃-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – ချည်တိုင်ကျိုး၍ လည်ပတ်ပြတ်(ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်+ပဋ္ဌာန်း)
၇၂။ ၂၃-၁၀-၂၀၀၆နေ့လည် – အနုဿယသဘောဖြင့် ကိန်းအောင်းနေသော အာသဝေါတရားများကုန်ခမ်းအောင်ကျင့်ကြံခြင်း။
၇၃။ ၂၃-၁၀-၂၀၀၆ ည -အင်္ဂါ(၁၂)ပါးအကျယ်ရှင်းပြ(ပဋိလောမ၊အနုလောမ လင်္ကာအကြောင်း။
၇၄။ ၂၄-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – ဖဿဆူးတရားတော်၊ ဖဿကြောင့် ဘုရားအလောင်းတော် စစ်စစ်ကြီးပင် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ရပုံ။ လူအများ သံဝေဂ ရစေရန် မိမိဖြစ်ခဲ့သော သိဝိဘုရင်ဘဝကိုပြန်ဟော။
၇၅။ ၂၄-၁၀-၂၀၀၆ နေ့လည် – ယထာဘူတဉာဏ်တရားတော်။
၇၆။ ၂၄-၁၀-၂၀၀၆ ည – စိတ္တာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ရှုနည်း။သတိပဋ္ဌာန်(၄)မျိုးအကျယ်ရှင်းပြ။
၇၇။ ၂၅-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – စိတ္တနုပဿနာရှုမှတ်ပွားနည်း။
၇၈။ ၂၅-၁၀၂-၀၀၆ နေ့လည် – ဝိပ္ပလ္လာသ(၁၂)ပါးတရားတော်
၇၉။ ၂၅-၁၀-၂၀၀၆ ည – တရားရှုမှတ်ပုံသင်ကြားခြင်း(၁)။
၈၀။ ၂၆-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – သုခဝေဒနာကို မရှုဘဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမရပ်နိုင်။ ဆ-စက္ကသုတ္တန်တရားတော်(၁)
၈၁။ ၂၆-၁၀-၂၀၀၆ နေ့လည် – အမှောင်ထဲကလူ
၈၂။ ၂၆-၁၀-၂၀၀၆ ည – တရားရှုမှတ်ပုံသင်ကြားခြင်း(၂)။
၈၃။ ၂၇-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – ဆ-စက္ကသုတ္တန်တရားတော်(၂)
၈၄။ ၂၇-၁၀-၂၀၀၆ နေ့လည် – သစ္စာသိဖို့အရေးအကြီးဆုံးတရားတော်
၈၅။ ၂၇-၁၀-၂၀၀၆ ည – တရားပွဲပြီးဆုံး၊လှူဒါန်း၊သာဓုခေါ်၊အမျှဝေ။
၈၆။ ၂၈-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – သံသရာခရီးသည်ကြီးထွက်ရပ်လမ်းတရားတော်။
၈၇။ ၂၈-၁၀-၂၀၀၆ နေ့လည် – လျင်သောအဆိပ်ရှိသောမြွေကြီးလေးကောင်။
၈၈။ ၂၉-၁၀-၂၀၀၆ နံက် – အနုလောမ-အစုန်လမ်း၊ ပဋိလောမ-အဆန်လမ်း-ထွက်ရပ်လမ်း၊

(၅၀)ကြိမ်မြောက် မိုးကုတ်ဝိပဿနာ (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ ( ၂၀၀၇ )

၈၉။ ၁၃-၉-၂၀၀၇ မိတ်ဆက် (၁)

၉၀။ ၁၄-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၉၁။ ၁၄-၉-၂၀၀၇ ည ကု တ္ကု သာ ရိ တော တွက် ခန်း တရာ း တော်

၉၂။ ၁၅-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၉၃။ ၁၅-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၉၄။ ၁၆-၉-၂၀၀၇ နံက် သီလ စွမ်း အား နိဗာန် သွား

၉၅။ ၁၆-၉-၂၀၀၇ ည ဘူမိဂ သုတ္တန်

၉၆။ ၁၇-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၉၇။ ၁၇-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၉၈။ ၁၈-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၉၉။ ၁၈-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၀။ ၁၈-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၁။၁၉-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၂။ ၂၀-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၃။ ၂၀-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၄။ ၂၁-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၅။ ၂၁-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၆။ ၂၂-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၇။ ၂၃-၉-၂၀၀၇ နံက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

၁၀၈။ ၂၃-၉-၂၀၀၇ ည ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရား တော်

မိုးကုတ်ဝိပဿနာ(၁၀)ရက် တရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁-၁၁-၂၀၀၇) (၁၀-၁၁-၂၀၀၇)

၁။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃၁-၁၀-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)

၂။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၃။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၄။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၅။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၆။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၇။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၈။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၄-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၉။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၄-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၁၀။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၅-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၁၁။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၅-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၁၂။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၆-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၁၃။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၆-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၁၄။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၇-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၁၅။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၇-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၁၆။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၈-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၁၇။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၈-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၁၈။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၉-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၁၉။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၉-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၁၈။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁၀-၁၁-၂၀၀၇) (နံနက်ပိုင်း)
၁၉။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁၀-၁၁-၂၀၀၇) (ညနေပိုင်း)

၂၀။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁-၁၁-၂၀၀၇) (ညပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော်(၁-၁၁-၂၀၀၇)

၂၁။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂-၁၁-၂၀၀၇) (ညပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော်(၂-၁၁-၂၀၀၇)

၂၂။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃-၁၁-၂၀၀၇) (ညပိုင်း)

အလုပ်ပေးတရားတော်(၃-၁၁-၂၀၀၇)

၂၃။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၄-၁၁-၂၀၀၇) (ညပိုင်း)

၂၄။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၅-၁၁-၂၀၀၇) (ညပိုင်း)

အမေရိကန်၊ နယူးယောက်မြို့၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာ (၅) ရက်တရားစခန်းပွဲတွင် (July 31 to Aug 4, 2008) ၌ ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်များ

၁။ ၂၆-၇-၂၀၀၈ မိတ်ဆက် (၁)
၂။ ၂၇-၇-၂၀၀၈ နေ့လည် – မိတ်ဆက် (၂)
၃။ ၂၈-၇-၂၀၀၈ ညနေ – လာခြင်းကောင်း၍ပြန်ခြင်းကောင်းသူ
၄။ ၂၉-၇-၂၀၀၈ ညနေ – အပိတ်ငါးပါး အပွင့်ငါးပါး
၅။ ၃၀-၇-၂၀၀၈ ညနေ – အကုန်ကောင်းသည့်တရား-ညစခန်းဖွင့်
၆။ ၃၁-၇-၂၀၀၈ နံက် – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အရေးကြီးပုံတရား
၇။ ၃၁-၇-၂၀၀၈ နေ့လည် – တရားစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် (၁)
၈။ ၃၁-၇-၂၀၀၈ ညနေ – အောင်နိုင်သူတရားတော်
၉။ ၁-၈-၂၀၀၈ နံက် – နဝမဗုဒ္ဓခဏ
၁၀။ ၁-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် (၂)
၁၁။ ၁-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ပူပန်မှုမှလွတ်ကင်းခြင်း
၁၂။ ၂-၈-၂၀၀၈ နံက် – မှောင်မိုက်ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်
၁၃။ ၂-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းပြမြေပုံသင်တန်း
၁၄။ ၂-၈-၂၀၀၈ ညနေ – သူတို့ပေးသမျှကျေနပ်ပါ
၁၅။ ၃-၈-၂၀၀၈ နံက် – ဝဋ်သံသရာလည်ပုံ
၁၆။ ၃-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – စိတ္တာနုပဿနာရှုနည်း
၁၇။ ၃-၈-၂၀၀၈ ညနေ – မြွေလား ငွေလား
၁၈။ ၄-၈-၂၀၀၈ နံက် – သမ္မင်္ဂီငါးပါး
၁၉။ ၄-၈-၂၀၀၈ ညနေ – သစ္စဉာဏ်၌ဦးခိုက်ခြင်း (၅)ရက် – စခန်းသိမ်း

 

အမေရိကန်၊ နယူးယောက်မြို့၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာ၊ (၁၀) ရက်တရားစခန်း (Aug 8 to 17, 2008) ၌ ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်များ

၁။ ၇-၈-၂၀၀၈ ညနေ – (၁၀)ရက် စခန်းဖွင့်တရား
၂။ ၈-၈-၂၀၀၈ နံက် – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း
၃။ ၈-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – အခြေခံ ထပ်ဆင့်ရှင်း တရားတော်
၄။ ၈-၈-၂၀၀၈ ညနေ – မြတ်ဗုဒ္ဓမှာတမ်းတော်
၅။ ၉-၈-၂၀၀၈ နံက် – ဒုဗ္ဗလဝိပဿနာ နှင့် ဗလဝဝိပဿနာ
၆။ ၉-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – ဗုဒ္ဓ၏ရုပ်သံလွှင့်စက်ရုံ
၇။ ၉-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ယထာဘူတဉာဏ်
၈။ ၁၀-၈-၂၀၀၈ နံက် – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း
၉။ ၁၀-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် (၁)
၁၀။ ၁၀-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့ အရေးကြီးပုံ
၁၁။ ၁၁-၈-၂၀၀၈ နံက် – အကုသိုလ်တသက် ကုသိုလ်တချက်
၁၂။ ၁၁-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် (၂)
၁၃။ ၁၁-၈-၂၀၀၈ ညနေ – အရိပ်သုံးပါး နားလည်ပါ
၁၄။ ၁၂-၈-၂၀၀၈ နံက် – ကုသိုလ်တသက် အကုသိုလ်တချက်
၁၅။ ၁၂-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် (၃)
၁၆။ ၁၂-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ဧည့်သည်ကို အိမ်ရှင်မမှတ်နဲ့
၁၇။ ၁၃-၈-၂၀၀၈ နံက် – အကုသိုလ်တသက် မဂ်တချက်
၁၈။ ၁၃-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် (၄)
၁၇။ ၁၃-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ခုရှုရင် ခုငြိမ်း
၁၈။ ၁၄-၈-၂၀၀၈ နံက် – ဖဿဆူးတရား
၁၉။ ၁၄-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် (၅)
၂၀။ ၁၄-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ငြိမ်းချမ်းသာယာသောနယ်မြေ (၁)
၂၁။ ၁၅-၈-၂၀၀၈ နံက် – အရိယ မဂ္ဂ ဝိဇ္ဇာထွက်ရပ်လမ်း
၂၂။ ၁၅-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – ဘဝဇာတ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်
၂၃။ ၁၅-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း
၂၄။ ၁၆-၈-၂၀၀၈ နံက် – ကံ ဉာဏ် ဝိရိယ
၂၅။ ၁၆-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – လမ်းဆုံးလျှင် ရွာတွေ့မည်
၂၆။ ၁၆-၈-၂၀၀၈ ညနေ – ငြိမ်းချမ်းသာယာသောနယ်မြေ (၂)
၂၇။ ၁၇-၈-၂၀၀၈ နံက် – စိတ်ပုတီးနှင့် ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ပွားများပုံ
၂၈။ ၁၇-၈-၂၀၀၈ နေ့လည် – (၁၀)ရက် စခန်းသိမ်းတရား

ဟင်္သာတမြို့ ၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာ၊ (၇) ရက်တရားစခန်း (၂၀၀၉) ၌ ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်များ

၁။ ၂၄-၂-၂၀၀၉ အ မှောင် ငါး စင်း အလင်း ငါး ချက်
၂။ ၁၈-၂-၂၀၀၉ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း

၃။၂၁-၂-၂၀၀၉ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း

၄။၂၂-၂-၂၀၀၉ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း

၅။၂၃-၂-၂၀၀၉ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ