ဆရာတော် အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ (D.Litt)

အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများအား (၅၆)ရက်တိုင် ဟောပြောခဲ့သည့် အဘိဓမ္မာ သင်တန်း ပို့ချချက်များ

 

၁။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အခြေခံ သမိုင်းကြောင်း

၂။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂) သမ္မုတိသစ္စာနှင့် ပရမတ္ထသစ္စာ

၃။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃) စိတ်ပိုင်း – အကုသိုလ်စိတ် ၁၂ ပါး

၄။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅) စိတ်ပိုင်း – အဟိတ်စိတ် ၁၈ ပါး

၅။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅) ကာမာဝစရ သောဘနစိတ် ၂၄ ပါး

၆။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၆) ရူပါဝစရ စိတ် ၁၅ ပါး

၇။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၇) အရူပါဝစရ စိတ် ၁၂ ပါး

၈။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၈) စိတ်ပိုင်း – လောကုတ္တရာ စိတ် ၈ ပါး

၉။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၉) စိတ်ပိုင်း – လောကုတ္တရာ စိတ် ဈာန်ပွားပုံနှင့် စိတ်ပိုင်း သရုပ်ခွဲပုံ

၁၀။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၀) စေတသိက်ပိုင်း (၁) – အညသမန်း စေတသိက် ၁၃ပါး

၁၁။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၁) စေတသိက်ပိုင်း (၂) – အကုသိုလ် စေတသိက် ၁၄ပါး

၁၂။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၂) စေတသိက်ပိုင်း (၃) – ဝိရတီ စေတသိက်(၃) အပ္ပမညာ-၂ ပညိန္ဒြေ-၁ သမ္ပယောဂနည်းအစ

၁၃။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၃) စေတသိက်ပိုင်း (၄) – သမ္ပယောဂနည်း

၁၄။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၄) စေတသိက်ပိုင်း (၅) – သင်္ဂဟနည်း

၁၅။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၅) စိတ်ပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း – မိဿကနည်း

၁၆။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၆) ပဏိဏ်းပိုင်း – ဝေဒနာ၊ ဟေတု၊ ကိစ္စ၊ သင်္ဂဟ

၁၇။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၇) ပဏိဏ်းပိုင်း – ကိစ္စသင်္ဂဟအဆက်

၁၈။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၈) ပဏိဏ်းပိုင်း – ဒွါရသင်္ဂဟ

၁၉။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၁၉) ပဏိဏ်းပိုင်း – အာရမ္မဏသင်္ဂဟအစ

၂၀။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၀) ပဏိဏ်းပိုင်း – အာရမ္မဏသင်္ဂဟအဆက်

၂၁။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၁) ပဏိဏ်းပိုင်း – ဝတ္ထုသင်္ဂဟ

၂၂။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၂) ပဏိဏ်းပိုင်း – ပဉ္စဒွါရဝီထိ

၂၃။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၃) ဝီထိပိုင်း – အတိအရိတ္တာရုံဝီထိ၊ ကာမဇောဝါရဝီထိ၊ ဒျာနဝီထိ

၂၄။ ဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၄) ဝီထိပိုင်း – သာမဇော နောင် အပ္ပနာဇေည မဂ္ဂဝီထိ

၂၅။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၅) ဝီထိပိုင်း – ဇောသတ်မှတ်ခြသ်း ပုဂ္ဂိလ်စိတ်ရ

၂၆။ ဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၆) ဝီထိပိုင်း – အန္တာရယ် ၅ပါး – ဘုံစိတ်ရ

၂၇။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၇) ဘုံပိုင်း (ဝီထိမုတ်ပိုင်း) – ဘူမိစတုက္က ပဋိသန္ဓေစတုက္က

၂၈။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၈) ဘုံပိုင်း (ဝီထိမုတ်ပိုင်း) – ကမ ္ဘာဖြစ်ပုံ ပျက်ပုံ

၂၉။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၂၉) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – ကမ္မစတုက္က

၃၀။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၀) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – ကမ္မစတုက္က၊ အကုသိုလ်ကာယကံ ၃-ပါး

၃၁။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၁) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – ကမ္မစတုက္က၊ အကုသိုလ်ဝစီကံ ၄-ပါး၊ မနောကံ ၃-ပါး

၃၂။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၂) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – ကမ္မစတုက္က၊ အကုသိုလ်ကံနှင့် ကာမဝစရကုသိုလ်ကံ

၃၃။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၃) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – ကမ္မစတုက္က၊ ပုညကြိယာဝတ္ထု ၁၀ပါးနှင့် ကာမာဝစရကံအကျိုးပေး

၃၄။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၄) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – ကာမဝစရကုသိုလ်၊ ရူပါဝစရကုသိုလ်

၃၅။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၅) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – မရဏုပ္ပတ္တိ သေခြင်းဖြစ်ပုံ

၃၆။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၆) (ဘုံပိုင်း) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – စုတိနောင် ပဋိသန္ဓေ

၃၇။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၇) ဝီထိမုတ်ပိုင်း – စုတိနောင် ပဋိသန္ဓေ

၃၈။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၈) ရုပ်ပိုင်း – ရုပ် ၂၈ပါး

၃၉။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၃၉) ရုပ်ပိုင်း – ရူပဝိဘာဂနှင့် ရူပသမုဋ္ဌာန

၄၀။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၀) ရုပ်ပိုင်း – ရူပသမုဋ္ဌာနနှင့် ရူပကလာပ

၄၁။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၁) ရုပ်ပိုင်း – ရုပ် ဖြစ်စဉ်၊ ချုပ်စဉ်၊ ရုပ်ဝီထိ

၄၂။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၂) ရုပ်ပိုင်း – နိဗ္ဗာန်အကြောင်း

၄၃။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၃) သမုစ္စည်းပိုင်း – အကုသလ သင်္ဂဟ

၄၄။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၄) သမုစ္စည်းပိုင်း – မိဿကသင်္ဂဟ

၄၅။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၅) သမုစ္စည်းပိုင်း – ဗောဓိက္ခယသင်္ဂဟ

၄၆။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၆) သမုစ္စည်းပိုင်း – သဗ္ဗသင်္ဂဟ

၄၇။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၇) ပစ္စည်းပိုင်း – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်း

၄၈။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၈) ပစ္စည်းပိုင်း – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်း

၄၉။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၄၉) ပစ္စည်းပိုင်း – ပဋ္ဌာန်းနည်း (၁)

၅၀။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅၀) ပစ္စည်းပိုင်း – ပဋ္ဌာန်းနည်း (၂)

၅၁။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅၁) ပစ္စည်းပိုင်း – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်စပ်ဟပ်နားလည်

၅၂။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅၂) ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း – အနက်ကိုသိရာ၌ ဝီထ်ဖြစ်ပုံနှင့် သမထကမ္မဋ္ဌာန်း

၅၃။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅၃) ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း – သမထကမ္မဋ္ဌာန်း

၅၄။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅၄) ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း – သမထကမ္မဋ္ဌာန်းအဆက်နှင့် ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း အစ

၅၅။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅၅) ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း – ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအဆက် (မဂ်)

၅၆။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း (၅၆) ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း – ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနောက်ဆုံးပိုင်း – မဂ် (၄)ပါး

 

အခွေ(၁) အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်း တရားတော်များ

၁။ သင်တန်းမိတ်ဆက်

၂။ ရတနာသုံးပါး

၃။ ဘုရားရတနာ အပိုင်း(၁)

၄။ ဘုရားရတနာ အပိုင်း(၂)

၅။ တရားရတနာ

၆။ သံဃာ့ရတနာ

၇။ သစ္စာလေးပါး

၈။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အပိုင်း(၁)

၉။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အပိုင်း(၂)

၁၀။ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုး အပိုင်း(၁)

၁၁။ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုး အပိုင်း(၂)

၁၂။ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုး အပိုင်း(၃)

၁၃။ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုး အပိုင်း(၄)

၁၄။ ဘဝဟောင်း ဘဝသစ် အပိုင်း(၁)

၁၅။ ဘဝဟောင်း ဘဝသစ် အပိုင်း(၂)

၁၆။ ပဋိစသမုပ္ပါဒ် အပိုင်း(၁)

၁၇။ ပဋိစသမုပ္ပါဒ် အပိုင်း(၂)

၁၈။ ကန်တော့ပုံနှင့်ငါးပါးသီလ အပိုင်း(၁)

၁၉။ ကန်တော့ပုံနှင့်ငါးပါးသီလ အပိုင်း(၂)

၂၀။ ငါးပါး ရှစ်ပါး ကိုးပါးသီလ အပိုင်း(၁)

၂၁။ ငါးပါး ရှစ်ပါး ကိုးပါးသီလ အပိုင်း(၂)

၂၂။ ဘုရားအနေကဇာတင်ခြင်း

၂၃။ ပရိတ်ကြီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အပိုင်း(၁)

၂၄။ ပရိတ်ကြီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အပိုင်း(၂)

၂၅။ ပရိတ်ကြီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အပိုင်း(၃)

၂၆။ ပရိတ်ကြီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အပိုင်း(၄)

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ