ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa MP3 တရားတော်များ နာယူရန်
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa တရားစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်
ဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ ထေရုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း

 

၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) နေပြည်တော်
“အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) သင်တန်းစာအုပ်” PDF

၀၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) (ပ) (၂.၃.၂၀၂၀)

၀၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) (ဒု) (၂.၃.၂၀၂၀)

၀၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) (ပ) (၃.၃.၂၀၂၀)

၀၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) (ဒု) (၃.၃.၂၀၂၀)

၀၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) (ပ) (၄.၃.၂၀၂၀)

၀၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) (ဒု) (၄.၃.၂၀၂၀)
 

ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် သင်တန်းတရားတော်များ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ)

၀၁။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် သင်တန်းဖွင့် သြဝါဒကထာ (၃.၉.၂၀၁၉)

၀၂။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day1-A) (၃.၉.၂၀၁၉)

၀၃။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day1-B) (၃.၉.၂၀၁၉)

၀၄။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day2-A) (၄.၉.၂၀၁၉)

၀၅။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day2-B) (၄.၉.၂၀၁၉)

၀၆။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day3-A) (၅.၉.၂၀၁၉)

၀၇။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day3-B) (၅.၉.၂၀၁၉)

၀၈။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day4-A) (၆.၉.၂၀၁၉)

၀၉။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day4-B) (၆.၉.၂၀၁၉)

၁၀။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day5-A) (၇.၉.၂၀၁၉)

၁၁။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day5-B) (၇.၉.၂၀၁၉)

၁၂။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day6-A) (၈.၉.၂၀၁၉)

၁၃။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day6-B) (၈.၉.၂၀၁၉)

၁၄။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day7-A) (၉.၉.၂၀၁၉)

၁၅။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day7-B) (၉.၉.၂၀၁၉)

၁၆။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day8-A) (၁၀.၉.၂၀၁၉)

၁၇။ ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် (Day8-B) (၁၀.၉.၂၀၁၉)

၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၁။ (၂.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၂။ (၂.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၃။ (၃.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၄။ (၃.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၄။ (၃.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၅။ (၄.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၆။ (၄.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၇။ (၅.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၈။ (၅.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၀၉။ (၆.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၀။ (၆.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၁။ (၇.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၂။ (၇.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၃။ (၈.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၄။ (၈.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၅။ (၉.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၆။ (၉.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၇။ (၁၀.၁၀.၂၀၁၈ – ပ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၁၈။ (၁၀.၁၀.၂၀၁၈ – ဒု) ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းပို့ချချက်

၂၀၁၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာ – ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက်
“ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် သင်တန်းစာအုပ်” PDF

၀၁။ (၁၄.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၂။ (၁၄.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၃။ (၁၅.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၄။ (၁၅.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၅။ (၁၆.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၆။ (၁၆.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၇။ (၁၇.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၈။ (၁၇.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၀၉။ (၁၈.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၁၀။ (၁၈.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၁၁။ (၁၉.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၁၂။ (၁၉.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၁၃။ (၂၀.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၁၄။ (၂၀.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၁၅။ (၂၁.၉.၂၀၁၈ – ပ) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၁၆။ (၂၁.၉.၂၀၁၈ – ဒု) ဓမ္မူပပရိက္ခာဘာသာရပ်ပို့ချချက် (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ)

၂၀၁၈ခုနှစ် အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုတိယအကြိမ်
“အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) သင်တန်းစာအုပ်” PDF

အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ် – အဖွင့်သြဝါဒတရား (၂၈.၈.၂၀၁၈)

၀၁။ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၂။ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၃။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၄။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၅။ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၆။ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၇။ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၈။ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၀၉။ ၁-၉-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၀။ ၁-၉-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၁။ ၂-၉-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၂။ ၂-၉-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၃။ ၃-၉-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၄။ ၃-၉-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၅။ ၅-၉-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၆။ ၅-၉-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၇။ ၅-၉-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၁၈။ ၅-၉-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ဒုကြိမ်

၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) ပထမအကြိမ်
“အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) သင်တန်းစာအုပ်” PDF
“ဘဝဖြစ်စဉ် နှင့် ပဋ္ဌာန်းအမြင်” PDF

အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁) အဖွင့်သြဝါဒတရား (၁၁.၈.၂၀၁၈)

၀၁။ ၁၁-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၂။ ၁၁-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၃။ ၁၂-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၄။ ၁၂-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၅။ ၁၃-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၆။ ၁၃-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၇။ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၈။ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၀၉။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၀။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၁။ ၁၆-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၂။ ၁၆-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၃။ ၁၇-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၄။ ၁၇-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၅။ ၁၈-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၆။ ၁၈-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၇။ ၁၉-၈-၂၀၁၈ ပထမပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၈။ ၁၉-၈-၂၀၁၈ ဒုတိယပိုင်း – အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁)

၁၉။ သင်တန်းဆင်းသြဝါဒတရားတော် (၂၀-၈-၂၀၁၈)

၂၀၁၈ခုနှစ် ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၉.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၈.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၇.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၆.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၅.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၄.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၃.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၁.၅.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၃၀.၄.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၂၈.၄.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၂၇.၄.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၂၆.၄.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၂၅.၄.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၂၄.၄.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက် (၂၃.၄.၂၀၁၈)

ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ပို့ချချက် (၂၂.၄.၂၀၁၈)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက်တရားတော်များ

၁။ အဖွင့်သြဝါဒ (၆.၉.၂၀၁၇)

၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၆.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၆.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၇.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၇.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၈.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၈.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၉.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၉.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၀.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၀.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၁.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၁.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၂.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၂.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၃.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၃.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၄.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၄.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၅.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၅.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၆.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၆.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၇.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၇.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၈.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၈.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၉.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၁၉.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၀.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၀.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၁.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၁.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၂.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၂.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၃.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၃.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၄.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၄.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၄၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၅.၉.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၄၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပညာဘူမိနိဒ္ဒေသ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကထာ အပိုင်း (၂) ပို့ချချက် – (၂၅.၉.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၀၁၇ခုနှစ် အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၃) ပို့ချချက်တရားတော်များ
“အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၃) သင်တန်းစာအုပ်” PDF
“ပဋ္ဌာန်း(၂၄)ပစ္စည်း (ပစ္စယုပ္ပန် ပစ္စယသတ္တိ)” PDF
“ပဋ္ဌာနပါဠိ” PDF

၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၇.၈.၂၀၁၇)

၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၈.၈.၂၀၁၇)

၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၉.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၉.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၀.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၀.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၇။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၁.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၈။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၁.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၉။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၂.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၀။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၂.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၃.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၃.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၄.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၄.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၅.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၅.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၇။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၆.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၁၈။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၆.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၁၉။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၇.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၀။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၇.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၈.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၈.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၁၉.၈.၂၀၁၇)

၂၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၀.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၀.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၁.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၇။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၁.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၈။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၂.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၂၉။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၂.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၀။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၃.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၃.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၄.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၄.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၅.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၅.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၃၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၆.၈.၂၀၁၇) – ပထမပိုင်း

၃၇။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အပိုင်း (၃)ပို့ချချက် – (၂၆.၈.၂၀၁၇) – ဒုတိယပိုင်း

၂၀၁၄ခုနှစ်  ပါဋိကျမ်းစာ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရားများ (အခြေခံအဘိဓမ္မာသင်တန်း)
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်

၁။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ဆုံးမသြဝါဒတရား (၁.၅.၂၀၁၄)

၂။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁) (၁.၅.၂၀၁၄)

၃။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၂) (၁.၅.၂၀၁၄)

၄။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၃) (၂.၅.၂၀၁၄)

၅။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၄) (၄.၅.၂၀၁၄)

၆။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၅) (၄.၅.၂၀၁၄)

၇။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၆) (၅.၅.၂၀၁၄)

၈။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၇) (၅.၅.၂၀၁၄)

၉။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၈) (၆.၅.၂၀၁၄)

၁၀။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၉) (၆.၅.၂၀၁၄)

၁၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၀) (၇.၅.၂၀၁၄)

၁၂။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၁) (၇.၅.၂၀၁၄)

၁၃။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၂) (၈.၅.၂၀၁၄)

၁၄။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၃) (၈.၅.၂၀၁၄)

၁၅။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၄) (၉.၅.၂၀၁၄)

၁၆။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၅) (၉.၅.၂၀၁၄)

၁၇။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၆) (၁၀.၅.၂၀၁၄)

၁၈။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၇) (၁၀.၅.၂၀၁၄)

၁၉။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၈) (၁၁.၅.၂၀၁၄)

၂၀။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၁၉) (၁၁.၅.၂၀၁၄)

၂၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၂၀) (၁၂.၅.၂၀၁၄)

၂၂။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၂၁) (၁၂.၅.၂၀၁၄)

၂၃။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၂၂) (၁၃.၅.၂၀၁၄)

၂၄။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၂၃) (၁၃.၅.၂၀၁၄)

၂၅။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား အပိုင်း (၂၄) (၁၄.၅.၂၀၁၄)

 

၂၀၁၄ခုနှစ် ဓမ္မသင်တန်း သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ်ဘာသာရပ် ပို့ချချက် သင်တန်း တရားတော်များ
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်

၁။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၁) (၁.၇.၂၀၁၄)

၂။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၂) (၂.၇.၂၀၁၄)

၃။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၃) (၃.၇.၂၀၁၄)

၄။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၄) (၄.၇.၂၀၁၄)

၅။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၅) (၅.၇.၂၀၁၄)

၆။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၆) (၆.၇.၂၀၁၄)

၇။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၇) (၇.၇.၂၀၁၄)

၈။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၈) (၈.၇.၂၀၁၄)

၉။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၉) (၉.၇.၂၀၁၄)

၁၀။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၁၀) (၁၀.၇.၂၀၁၄)

၁၁။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၁၀) (၁၁.၇.၂၀၁၄)

၁၂။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၁၀) (၁၂.၇.၂၀၁၄)

၁၃။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၁၀) (၁၃.၇.၂၀၁၄)

၁၄။ သုတ္တန်တ အနှစ်ချုပ် သင်တန်း အပိုင်း (၁၀) (၁၄.၇.၂၀၁၄)

 

၂၀၁၄ခုနှစ် သုတ္တန်တ သလ္လေခသုတ် နှင့် သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ ပို့ချချက် သင်တန်းတရားတော်များ
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်

၁။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂)ဘာသာသရပ် သင်တန်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ အမှာစကား

၂။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၁) (၁.၉.၂၀၁၄)

၃။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချက်ချက် အပိုင်း(၂) (၁.၉.၂၀၁၄)

၄။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၃) (၂.၉.၂၀၁၄)

၅။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၄) (၂.၉.၂၀၁၄)

၆။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချက် အပိုင်း(၅) (၃.၉.၂၀၁၄)

၇။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချက်ချက် အပိုင်း (၆) (၃.၉.၂၀၁၄)

၈။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချက်ချက် အပိုင်း (၇) (၄.၉.၂၀၁၄)

၉။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချက်ချက် အပိုင်း(၈) (၄.၉.၂၀၁၄)

၁၀။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း (၉) (၅.၉.၂၀၁၄)

၁၁။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း (၁၀) (၅.၉.၂၀၁၄)

၁၂။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၁၁) (၆.၉.၂၀၁၄)

၁၃။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချက်ချက် အပိုင်း (၁၂) (၆.၉.၂၀၁၄)

၁၄။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း (၁၃) (၇.၉.၂၀၁၄)

၁၅။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း (၁၄) (၇.၉.၂၀၁၄)

၁၆။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း (၁၅) (၈.၉.၂၀၁၄)

၁၇။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သလ္လေခသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း (၁၆) (၈.၉.၂၀၁၄)

၁၈။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၁) (၉.၉.၂၀၁၄)

၁၉။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၂) (၉.၉.၂၀၁၄)

၂၀။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၃) (၁၀.၉.၂၀၁၄)

၂၁။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၄) (၁၀.၉.၂၀၁၄)

၂၂။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၅) (၁၁.၉.၂၀၁၄)

၂၃။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၆) (၁၁.၉.၂၀၁၄)

၂၄။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၇) (၁၂.၉.၂၀၁၄)

၂၅။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၈) (၁၂.၉.၂၀၁၄)

၂၆။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၉) (၁၃.၉.၂၀၁၄)

၂၇။ သုတ္တန်တ အပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ပို့ချချက် အပိုင်း(၁၀) (၁၃.၉.၂၀၁၄)

 

၂၀၁၄ခုနှစ် အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်းတရားတော်များ – ပဋ္ဌာန်းကျမ်း
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်
“အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းစာအုပ်” PDF
“အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းစာအုပ်” PDF

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း သြဝါဒ အမှာစကား (၁.၈.၂၀၁၄)

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ပဋ္ဌာန်းကျမ်း (၁.၈.၂၀၁၄)

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ပဋ္ဌာန်းကျမ်း (၂.၈.၂၀၁၄)

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ပဋ္ဌာန်းကျမ်း (၃.၈.၂၀၁၄)

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ပဋ္ဌာန်းကျမ်း (၄.၈.၂၀၁၄)

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ပဋ္ဌာန်းကျမ်းး (၅.၈.၂၀၁၄)

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ပဋ္ဌာန်းကျမ်း (၆.၈.၂၀၁၄)

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ပဋ္ဌာန်းကျမ်း (၇.၈.၂၀၁၄)

 

၂၀၁၄ခုနှစ် ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရားတော်များ
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်

၁။ ဓမ္မသင်တန်း ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း သြဝါဒတရား (၂၁.၅.၂၀၁၄)

၂။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၁) (၂၁.၅.၂၀၁၄)

၃။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၂) (၂၁.၅.၂၀၁၄)

၄။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၃) (၂၂.၅.၂၀၁၄)

၅။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၄) (၂၂.၅.၂၀၁၄)

၆။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၅) (၂၃.၅.၂၀၁၄)

၇။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၆) (၂၃.၅.၂၀၁၄)

၈။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၇) (၂၅.၅.၂၀၁၄)

၉။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၈) (၂၅.၅.၂၀၁၄)

၁၀။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၉) (၂၆.၅.၂၀၁၄)

၁။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၁၀) (၂၆.၅.၂၀၁၄)

၁၂။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၁၁) (၂၇.၅.၂၀၁၄)

၁၃။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၁-၁၂) (၂၇.၅.၂၀၁၄)

၁၄။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂) သင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း သြဝါဒကဌာ (၂၂.၇.၂၀၁၄)

၁၅။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂-၁) (၂၂.၇.၂၀၁၄)

၁၆။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂-၂) (၂၃.၇.၂၀၁၄)

၁၇။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂-၃) (၂၄.၇.၂၀၁၄)

၁၈။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂-၄) (၂၅.၇.၂၀၁၄)

၁၉။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂-၅) (၂၆.၇.၂၀၁၄)

၂၀။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂-၆) (၂၇.၇.၂၀၁၄)

၂၁။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၂-၇) (၂၈.၇.၂၀၁၄)

၂၂။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃) သင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း သြဝါဒကဌာ (၂၂.၈.၂၀၁၄)

၂၃။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၁) (၂၂.၈.၂၀၁၄)

၂၄။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၂) (၂၂.၈.၂၀၁၄)

၂၅။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းအပိုင်း (၃-၃) (၂၃.၈.၂၀၁၄)

၂၆။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၄) (၂၃.၈.၂၀၁၄)

၂၇။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၅) (၂၄.၈.၂၀၁၄)

၂၈။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၆) (၂၄.၈.၂၀၁၄)

၂၉။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၇) (၂၅.၈.၂၀၁၄)

၃၀။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၈) (၂၅.၈.၂၀၁၄)

၃၁။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၉) (၂၆.၈.၂၀၁၄)

၃၂။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၁၀) (၂၆.၈.၂၀၁၄)

၃၃။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၁၁) (၂၇.၈.၂၀၁၄)

၃၄။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၁၂) (၂၇.၈.၂၀၁၄)

၃၅။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၃-၁၃) (၂၈.၈.၂၀၁၄)

၃၆။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄) သင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း သြဝါဒ တရား(၂၂.၉.၂၀၁၄)

၃၇။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၁) (၂၂.၉.၂၀၁၄)

၃၈။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၂) (၂၂.၉.၂၀၁၄)

၃၉။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၃) (၂၃.၉.၂၀၁၄)

၄၀။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၄) (၂၃.၉.၂၀၁၄)

၄၁။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၅) (၂၄.၉.၂၀၁၄)

၄၂။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၆) (၂၄.၉.၂၀၁၄)

၄၃။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၇) (၂၅.၉.၂၀၁၄)

၄၄။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၈) (၂၅.၉.၂၀၁၄)

၄၅။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၉) (၂၆.၉.၂၀၁၄)

၄၆။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၁၀) (၂၆.၉.၂၀၁၄)

၄၇။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၁၁) (၂၇.၉.၂၀၁၄)

၄၈။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၁၂) (၂၇.၉.၂၀၁၄)

၄၉။ ပါဋိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း အပိုင်း (၄-၁၃) (၂၈.၉.၂၀၁၄)

 

၂၀၁၃ခုနှစ် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) သင်တန်းတရားတော်များ
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်

၁။ ဓမ္မပညာ သင်တန်းကျောင်း၏ ရက်ရှည် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) သြဝါဒ (၇.၈.၂၀၁၃)

၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁) (၇.၈.၂၀၁၃)

၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂) (၇.၈.၂၀၁၃)

၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃) (၈.၈.၂၀၁၃)

၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄) (၈.၈.၂၀၁၃)

၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၅) (၉.၈.၂၀၁၃)

၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၆) (၉.၈.၂၀၁၃)

၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၇) (၁၀.၈.၂၀၁၃)

၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၈) (၁၀.၈.၂၀၁၃)

၁၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၉) (၁၁.၈.၂၀၁၃)

၁၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၀) (၁၁.၈.၂၀၁၃)

၁၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၁) (၁၂.၈.၂၀၁၃)

၁၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၂) (၁၂.၈.၂၀၁၃)

၁၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၃) (၁၃.၈.၂၀၁၃)

၁၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၄) (၁၃.၈.၂၀၁၃)

၁၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၅) (၁၄.၈.၂၀၁၃)

၁၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၆) (၁၄.၈.၂၀၁၃)

၁၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၇) (၁၅.၈.၂၀၁၃)

၁၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၈) (၁၅.၈.၂၀၁၃)

၂၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၁၉) (၁၆.၈.၂၀၁၃)

၂၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၀) (၁၆.၈.၂၀၁၃)

၂၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၁) (၁၇.၈.၂၀၁၃)

၂၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၂) (၁၇.၈.၂၀၁၃)

၂၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၃) (၁၈.၈.၂၀၁၃)

၂၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၄) (၁၉.၈.၂၀၁၃)

၂၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၅) (၁၉.၈.၂၀၁၃)

၂၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၆) (၂၀.၈.၂၀၁၃)

၂၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၇) (၄.၉.၂၀၁၃)

၂၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၈) (၄.၉.၂၀၁၃)

၃၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၂၉) (၅.၉.၂၀၁၃)

၃၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၀) (၅.၉.၂၀၁၃)

၃၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၁) (၆.၉.၂၀၁၃)

၃၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၂) (၆.၉.၂၀၁၃)

၃၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၃) (၇.၉.၂၀၁၃)

၃၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၄) (၇.၉.၂၀၁၃)

၃၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၅) (၈.၉.၂၀၁၃)

၃၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၆) (၈.၉.၂၀၁၃)

၃၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၇) (၉.၉.၂၀၁၃)

၃၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၈) (၉.၉.၂၀၁၃)

၄၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၃၉) (၁၀.၉.၂၀၁၃)

၄၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၀) (၁၀.၉.၂၀၁၃)

၄၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၁) (၁၁.၉.၂၀၁၃)

၄၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၂) (၁၁.၉.၂၀၁၃)

၄၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၃) (၁၂.၉.၂၀၁၃)

၄၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၄) (၁၂.၉.၂၀၁၃)

၄၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၅) (၁၃.၉.၂၀၁၃)

၄၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၆) (၁၃.၉.၂၀၁၃)

၄၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၇) (၁၄.၉.၂၀၁၃)

၄၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၈) (၁၄.၉.၂၀၁၃)

၅၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၄၉) (၁၅.၉.၂၀၁၃)

၅၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၅၀) (၁၅.၉.၂၀၁၃)

၅၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၅၁) (၁၆.၉.၂၀၁၃)

၅၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း -၅၂) (၁၆.၉.၂၀၁၃)

 

၂၀၁၃ခုနှစ်  (၁၀)ရက်တာ ရက်တို အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရားများ (အခြေခံအဘိဓမ္မာသင်တန်း)
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်
“အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းစာအုပ်” PDF
“အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းစာအုပ်” PDF

၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁)

၂။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၂)

၃။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၃)

၄။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၄)

၅။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၅)

၆။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၆)

၇။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၇)

၈။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၈)

၉။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၉)

၁၀။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၀)

၁၁။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၁) (၂၄.၈.၂၀၁၃)

၁၂။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၂) (၂၄.၈.၂၀၁၃)

၁၃။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၃) (၂၅.၈.၂၀၁၃)

၁၄။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၄) (၂၅.၈.၂၀၁၃)

၁၅။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၅) (၂၆.၈.၂၀၁၃)

၁၆။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၆) (၂၆.၈.၂၀၁၃)

၁၇။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၇) (၂၇.၈.၂၀၁၃)

၁၈။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၈) (၂၇.၈.၂၀၁၃)

၁၉။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၁၉) (၂၈.၈.၂၀၁၃)

၂၀။ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် သင်တန်းတရား (အပိုင်း – ၂၀) (၂၈.၈.၂၀၁၃)

 

၂၀၁၃ခုနှစ် မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်အနှစ်ချုပ် ဓမ္မပညာသင်တန်း တရားတော်များ
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ , Dr Nandamalabhivamsa သင်တန်းစာအုပ်များ ဖတ်ရှုရန်

၁။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ (၂၁.၉.၂၀၁၃)

၁။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁) (၂၁.၉.၂၀၁၃)

၂။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၂) (၂၁.၉.၂၀၁၃)

၃။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၃) (၂၂.၉.၂၀၁၃)

၄။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၄) (၂၂.၉.၂၀၁၃)

၅။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၅) (၂၃.၉.၂၀၁၃)

၆။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၆) (၂၃.၉.၂၀၁၃)

၇။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၇) (၂၄.၉.၂၀၁၃)

၈။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၈) (၂၄.၉.၂၀၁၃)

၉။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၉) (၂၅.၉.၂၀၁၃)

၁၀။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၀) (၂၅.၉.၂၀၁၃)

၁၁။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၁) (၂၆.၉.၂၀၁၃)

၁၂။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၂) (၂၆.၉.၂၀၁၃)

၁၃။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၃) (၂၇.၉.၂၀၁၃)

၁၄။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၄) (၂၇.၉.၂၀၁၃)

၁၅။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၅) (၂၈.၉.၂၀၁၃)

၁၆။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၆) (၂၈.၉.၂၀၁၃)

၁၇။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၇) (၂၉.၉.၂၀၁၃)

၁၈။ မဟာသတိပဌာန သုတ္တန် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း – ၁၈) (၂၉.၉.၂၀၁၃)

 

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း တရားတော်

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၁)

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၂)

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၃)

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၄)

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၅)

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၆)

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၇)

ဝိဘင်ကျမ်းသင်တန်း (အပိုင်း-၈)

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ