သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဇယတိႆ (သာသနဓဇဓမၼစရိယ M.A,Ph.D ) ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား စုစည္းမွု (MP3)
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဇယတိႆ ၏ ေထရုပၸတၱိ အက်ဥ္း
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဇယတိႆ ေရးသားထားေသာ ဓမၼစာအုပ္မ်ား Click Here

======================================================

(၀၃.၁၂.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၇၁) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ဝဋ္သံုးပါး သံသရာလည္ပံု ႏွင့္မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ တရားေတာ္ ေန႔လည္ (၁:၀၀) နာရီ အခ်ိန္

သမုဒၵ သုတၱန္တရားေတာ္ ညေန (၃:၄၅) အခ်ိန္

(၂၆.၁၁.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၇၀) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ပဋိစၥသမုပါဒ္ အလုပ္ေပး တရားေတာ္ ေန႔လည္ (၁:၀၀) နာရီ အခ်ိန္

ပဋိစၥသမုပါဒ္ အလုပ္ေပး တရားေတာ္ ညေန (၃:၄၅) အခ်ိန္

 

(၂၉.၁၀.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၆၇) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ပညာ (၅) ပါး အပါယ္တံခါးပိတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း (၁) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ပညာ (၅) ပါး အပါယ္တံခါးပိတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း (၂) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

(၀၁.၁၀.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၆၃) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ေတာင္ပို႔ပမာ ဤခႏၶာ တရားေတာ္ အပိုင္း (၁) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ေတာင္ပို႔ပမာ ဤခႏၶာ တရားေတာ္ အပိုင္း (၂) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

(၂၄.၀၉.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၆၂) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ေနာက္ ဘဝျပႆနာ အေျဖ ရွာပံု တရားေတာ္ အပိုင္း (၁) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ေနာက္ ဘဝျပႆနာ အေျဖ ရွာပံု တရားေတာ္ အပိုင္း (၂) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

(၂၇.၀၈.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၈) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

(၂၀.၀၈.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၇) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

(၁၃.၀၈.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၆) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
သစၥာပါရမီဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

 

(၀၆.၀၈.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၅) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

(၃၀.၀၇.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၄) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

ဘုရား စစ္တမ္း အံ့မခန္း တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ညေန (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္

 

(၂၃.၀၇.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၃) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

အနတၱလကၡဏ သုတၱံ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

အနတၱလကၡဏ သုတၱံ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) ညေန (၃း၃၀)

 

(၁၆.၀၇.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၂) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

အနတၱလကၡဏ သုတၱံ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ေန႔လည္(၁:၀၀) အခ်ိန္

အနတၱလကၡဏ သုတၱံ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ညေန (၃း၃၀) အခ်ိန္

 

(၀၉.၀၇.၁၇) တနဂၤေႏြေန႔ စကၤာပူနိုင္ငံ သစၥာပါရမီဓမၼရိပ္သာမွ ျကီးမွဳးက်င္းပေသာ (၃၅၁) ျကိမ္ေျမာက္ အပတ္စဥ္ (၁) ရက္တာေန႔ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

စမၼစကၠပၸဝတၱနသုတၱံ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ေန႔လည္( ၁:၀၀) အခ်ိန္

စမၼစကၠပၸဝတၱနသုတၱံ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ညေန (၄း၀၀) အခ်ိန္

 

ျပလို႔စံျပေက်းရြာ ၊ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္ ၊ ရွစ္မ်က္ႏွာေက်ာင္းတိုက္ တြင္ က်င္းပေသာ (၅) ရက္ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္

ေဟာျကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (26.12.16) 7AM

သစၥာေလးပါးတရားေတာ္တရားေတာ္ (26.12.16) 7PM

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (27.12.16) 7AM

ရွာမွီးျခင္းမွန္ပါေစ တရားေတာ္ (27.12.16) 7PM

 

၁။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ သစၥာပါရမီ ဝါဆို အႏုေမာဒနာတရားေတာ္

 

စကၤာပူႏုိင္ငံ၊သစၥာပါရမီ မုိးကုတ္အဖြဲ႔၊ ျပည္ပအဖြဲ႔ခြဲ(၁) တြင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ မ်ား

======================================================

၆၉။ ညီေတာ္အာနႏၵာ၏ ေကာင္းကင္ယံမွ ေနာက္ဆံုး မွာတမ္းေတာ္ (၂၄.၁၂.၂၀၁၅) ရန္ကုန္

၆၈။ အ႒မအႀကိမ္ သစၥာပါရမီ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ အႏုေမာဒနာ တရားေတာ္ (၁၅.၁၁.၂၀၁၅)

၆၇။ အ႒မအႀကိမ္ သစၥာပါရမီ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ အႀကိဳေန႔ ေဝယ်ာဝစၥေမာင္မယ္မ်ားအားေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ (၁၄.၁၁.၂၀၁၅)

၆၆။ အရွင္အာနႏၵာ မွာတမ္း (အရွင္အာနႏၵာရဲ႕ ေကာင္းကင္ယံမွ မွာတမ္းစကားေတာ္ ဒုတိယပိုင္း)

၆၅။ (၈.၁၁.၂၀၁၅) အရွင္အာနႏၵာရဲ႕ ေကာင္းကင္ယံမွ မွာတမ္းစကားေတာ္ (၂၆၆- ႀကိမ္ေျမာက္ တရားစခန္း)

၆၄။ (၁.၁၁.၂၀၁၅) တံတိုင္းငါးတန္ ျပည္နိဗၺာန္ (၃) (၂၆၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တရားစခန္း)

၆၃။ (၂၅.၁၀.၂၀၁၅) တံတိုင္းငါးတန္ ျပည္နိဗၺာန္ (၂)(၂၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တရားစခန္း)

၆၂။ (၂၀.၉.၂၀၁၅) တံတိုင္းငါးတန္ ျပည္နိဗၺာန္ (၁)(၂၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တရားစခန္း)

၆၁။ (၁၃.၉.၂၀၁၅) ပ႒ာန္း ဥပနိႆ ယပစၥည္း(၃)မ်ဳိး (ဝါတြင္းတရားပြဲ)

၆၀။ (၁၃.၉.၂၀၁၅) တံတိုင္းငါးတန္ ျပည္နိဗၺာန္ (၂၅၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရားစခန္း)

၅၉။ (၁၈.၀၁.၂၀၁၅) ဘဝ၏အဓိပၸါယ္ -၁

၅၈။ (၁၈.၀၁.၂၀၁၅) ဘဝ၏အဓိပၸါယ္-၂

၅၇။ (၅.၁၀.၂၀၁၄) အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၅၆။ (၅.၁၀.၂၀၁၄) ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ေဒြဓာဝိတကၠသုတ္ တရားေတာ္

၅၅။ (၅.၁၀.၂၀၁၄) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၅၄။ (၇.၉.၂၀၁၄) ပုဂၢိဳလ္ (၄) မ်ိဳး တရားေတာ္

၅၃။ (၁၇.၈.၂၀၁၄) ပါရမီ ၁၀ ပါး ဒါန အက်ိဳး တရားေတာ္

၅၂။ (၁၇.၈.၂၀၁၄) အာဒိတၱသုတၱံ တရားေတာ္

၅၁။ (၁၀.၈.၂၀၁၄) ကံမ်က္လံုး မွ ဉာဏ္မ်က္လံုး တရားေတာ္ (ေရႊစက္ေတာ္ ဆရာေတာ္)

၅၀။ (၂၀၁၄) Vesak Day ေန႔တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ “ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာဘယ္ဟာလဲ”

၄၉။ (၂၅.၅.၂၀၁၄) ေန႔ခင္း – “အႏုတၱတၱိယတရားေျခာက္ပါး”တရားေတာ္ (ပ)

၄၈။ (၂၅.၅.၂၀၁၄) ညေနခင္း – “အႏုတၱတၱိယတရားေျခာက္ပါး”တရားေတာ္ (ဒု)

၄၇။ (၁၈.၀၅.၂၀၁၄) ဗုဒၶမိန္႔ၾကား မႏုႆလူသားတရားေတာ္

၄၆။ (၁၈.၀၅.၂၀၁၄) သံသရာလည္ရတာ ေၾကာက္စရာ

၄၅။ (၁၁.၀၅.၂၀၁၄) မဟာသာဠဘဒၵသုတၱန္

၄၄။(၁၁.၀၅.၂၀၁၄) ေ မ့သူနဲ႔ မေမ့သူတရားေတာ္

၄၃။ (၄.၀၅.၂၀၁၄) တရားက်င့္စရာနည္းေလး ျဖာ-၃

၄၂။ (၂၇.၄.၂၀၁၄) “တရားက်င့္စရာ နည္းေလးျဖာ တရားေတာ္” (မထမပိုင္း)

၄၁။ (၂၇.၄.၂၀၁၄) “တရားက်င့္စရာ နည္းေလးျဖာ တရားေတာ္” (ဒုတိယပိုင္း)

၄၀။ (၂၀.၀၄.၂၀၁၄) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၃၉။ (၁၃.၀၄.၂၀၁၄) ဘဝကို ေက်နပ္ျခင္း ရသြားသူ

၃၈။ (၁၅.၀၃.၂၀၁၄) ဒုကၡပန္း႐ိုင္းတပြင့္တရားေတာ္

၃၇။ (၉.၀၃.၂၀၁၄) တခုတည္းရယ္ (ဆရာေတာ္)

၃၆။ ဝိပႆနာဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္ – ၂(၂၃.၀၂.၂၀၁၄)

၃၅။ (၂.၀၂.၂၀၁၄)- ေန႔လည္ဝိပႆနာ ဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္ -၁

၃၄။ သက္ပုရိသ ဒါနသုတၱန္(၂၀၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရားစခန္း ေန႔လည္ခင္းတရား)

၃၃။ ပါရမီတရား ႏွင့္ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၂၀၅ ႀကိမ္ ေျမာက္ တရားစခန္း – ညေန ၅ နာရီ )

၃၂။ (၁.၂.၂၀၁၄) ေန႔လည္ -ဝိရိယစြမ္းက နိဗၺာန္ပိုက္ အပိုင္း -၂

၃၁။ အဂၢိဝစၥသုတၱန္ တရားေတာ္

၃၀။ (၃၁.၀၁.၂၀၁၄) ေန႔လည္ခင္း ဝိရိယစြမ္းက နိဗၺန္ပိုက္ တရားေတာ္ အပိုင္း -၁

၂၉။ ကထိန္အႏုေမာဒနာ တရား

၂၈။ လူမိုက္နဲ႔ လူလိမၼာ -ဗာလပဏိၰတ သုတၱန္ -၁

၂၇။ လူမိုက္နဲ႔ လူလိမၼာ -ဗာလပဏိၰတ သုတၱန္ -၂

၂၆။ (၁.၁.၂၀၁၄) ေလာကဇာတ္ခံု ကႀကိဳးစံု (ျမဝတီ)

၂၅။ (၁.၀၁.၂၀၁၄) လမ္းသံုးသြယ္တရားေတာ္

၂၄။ (၃၁.၁၂.၂၀၁၃) အကုသိုလ္ဝဋ္ ေႂကြး ကို ဉာဏ္ႏွင့္ ေက်ေအာင္ဆပ္ပါ

၂၃။ (၂၉.၁၂.၂၀၁၃) သတိပဌါန္ဂုဏ္ရည္ (အသံျပန္စစ္ရန္)

၂၂။ (၂၇.၁၂.၂၀၁၃) ဝိရိယရွိရွိ ျဖစ္ေစခ်င္

၂၁။ (၂၃.၁၂.၂၀၁၃) အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အရွင္ဆႏၵမေထရ္ အေၾကာင္း

၂၀။ (၁၃.၁၂.၂၀၁၃) ပ်င္းတာကိုဘယ္လိုပယ္ေဖ်ာက္ရမလဲ (၂) – အစ မပါ

၁၉။ (၁၂.၁၂.၂၀၁၃) ပ်င္းတာကို ဘယ္လိုပယ္ေဖ်ာက္ရမလဲ (၁)

၁၈။ (၅.၁၂.၂၀၁၃)ဝန္ထုပ္ပမာ ဤခႏၶာ

၁၅။ (၂၀.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ သစၥာပါရမီေက်ာင္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ မဟာဘံုကထိန္ပြဲ “အႏုေမာဒနာတရားေတာ္”

၁၄။ (၈.၀၉.၂၀၁၃) အလုပ္ေပးတရားစခန္း ေန႔ခင္း (၁၂း၃၀)တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၁၃။ (၈.၀၉.၂၀၁၃) တစ္ေန႔တာအလုပ္ေပးတရားစခန္း နံနက္ ၁၀:၀၀ တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၁၂။ (၂၈.၇.၂၀၁၃) ရွင္ရာဟုလာအားရဟန္းတာျဖစ္ေစေသာ တရားေတာ္

၁၀။ (၁၇၉) ေမ့ကြက္ရွာသူမျဖစ္ေစနဲ႔ တရားေတာ္

၇။ (၅.၀၃.၂၀၀၉) မိမိကိုယ္ကိုယ္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ပါ

၆။ (၄.၀၃.၂၀၀၉) စြဲလန္းမွဳ ဟာ ေၾကာက္စရာ တရားေတာ္

၅။ (၅.၀၉.၂၀၀၇) မိႏၲက သူေဌး နဲ႔ ဒါန အ ေၾကာင္းတရားေတာ္

၄။ ၇တနာ့သုတ္

၃။ (၃၀.၈.၂၀၀၇) ဓမၼစၾကၤာ ျမန္မာျပန္

၂။ (၂၈.၀၈.၂၀၀၇) ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ တရားေတာ္

၁။ ( ၂၈.၀၈.၂၀၀၇) နတ္တမန္တရားေတာ္

အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

၂၄။ (၂၅.၁၀.၂၀၁၅) တရားထိုင္စဥ္ အလုပ္ေပး တရားေတာ္

၂၃။ (၂၃.၀၈.၂၀၁၅) အလုပ္ေပးတရား -၂ (၂၅၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရားစခန္း)

၂၂။ (၂၃.၀၈.၂၀၁၅) အလုပ္ေပးတရား -၁ (၂၅၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရား စခန္း)

၂၁။ (၂၅.၀၁.၂၀၁၅) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၂၀။ (၅.၁၀.၂၀၁၄) အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၁၉။ (၁၀.၈.၂၀၁၄) ေန႔ခင္းအလုပ္ေပး တရားေတာ္ (ေရႊစက္ေတာ္ ဆရာေတာ္)

၁၈။ (၄.၀၅.၂၀၁၄)”ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၁၇။ (၂၀.၀၄.၂၀၁၄) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၁၆။ (၂၃.၀၂.၂၀၁၄) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၁၅။ ( ၂.၀၂.၂၀၁၄)-နံနက္ပိုင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ သင္တန္းတရားေတာ္

၁၄။ (၁.၂.၂၀၁၄) နံနက္ခင္း “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခံ သင္တန္း တရားေတာ္”

၁၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရား

၁၂။ (၃၁.၁.၂၀၁၄) နံနက္ပိုင္း “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အလုပ္ေပးသင္တန္း တရားေတာ္”

၁၁။ (၃၁.၀၁.၂၀၁၄ နံနက္ခင္းတရား) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေချခံ သင္တန္းတရားေတာ္”

၁၀။ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၀၉။ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံံ သတန္တန္း တရားေတာ္”

၀၈။ (၁.၀၁.၂၀၁၄) အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၀၇။ (၃၁.၁၂.၂၀၁၃ ျမဝတီ) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခအခံသင္တန္း တရားေတာ္ – အသံပ်က္ေနတယ္

၀၆။ (၃၁.၁၂.၂၀၁၃) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၀၅။ (၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ျမဝတီ) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၀၄။ (၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ျမဝတီ) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၀၃။ (၃၀.၁၂.၂၀၁၃) အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အစ မပါဘူး)

၀၂။ (၃၀.၁၂.၂၀၁၃) “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၀၁။ (၁၇.၁၂.၂၀၁၃) အလုပ္ေပးတရားေတာ္

ဆ႒မႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးတရာေတာ္မ်ား (၂၀၁၄)ခုနွစ္

၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၃၁.၁.၂၀၁၄) နံနက္ပိုင္း

၂။ ဝိရိယစြမ္းႏိုင္ နိဗၺာန္ပိုင္ (အပိုင္း-၁)(၃၁.၁.၂၀၁၄) ညေနပိုင္း

၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၁.၂.၂၀၁၄) နံနက္ပိုင္း

၄။ ဝိရိယစြမ္းႏိုင္ နိဗၺာန္ပိုင္ (အပိုင္း-၂) (၁.၂.၂၀၁၄) ညေနပိုင္း

၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၂.၂.၂၀၁၄) နံနက္ပိုင္း

၆။ ဝိပႆႆ နာဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္(၂.၂.၂၀၁၄) ညေနပိုင္း

 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္လ်င္တြင္ေဟာ ၾကားေသာ တရားေတာ္ မ်ား

၁။ သစၥာ ေလးပါး တရားေတာ္

၂။ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၄။အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၅။ နိဗာၺန္ အ ေၾကာင္း တရားေတာ္

၆။ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္”

၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၈။ လူ႔ဘဝရခိုက္ တရား ရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ

၉။ ပဋစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံသင္တန္း တရားေတာ္

၁၀။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ သင္တန္းတရားေတာ္

၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၁၂။ အေမွာင္ ၅ စဥ္ အလင္း ၅ ခ်က္

၁၃။ ဧကပတၱနဂါးမင္း တရားေတာ္

ဓမၼ ဆံုးမစာမ်ား

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴအာင္ စိတ္ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန္႔ေတာ္မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗုဒၶဘာသာေျခခံ

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ – သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ – မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္