အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ
နဝမမြောက်ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ဒေါက်တာ အရှင်ကုမာရာဘိဝံသ
ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ စုစည်းမှု (MP3)
ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ဒေါက်တာ အရှင်ကုမာရာဘိဝံသ ရုပ်သံ Mp4 ကြည့်ရှုနားဆင်ရန်။

 

၂၀၁၉ခုနှစ် တရားတော်အသစ်များ

စေတီ(၅)မျိုး (၁.၁.၂၀၂၁)
 

၂၀၁၉ခုနှစ် တရားတော်အသစ်များ

အာဒိတ္ထသုတ္တန်တရားတော် (၆.၁.၂၀၁၉ တာချီလိတ်မြို့)

သြဝါဒတရားတော် (၆.၁.၂၀၁၉ တာချီလိတ်မြို့

ဝေလာမသုတ္တန်တရားတော် (၅.၁.၂၀၁၉ တာချီလိတ်မြို့)
 
၁။ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာ ဝတ်ရွတ်စဉ် တရားတော် ၂၁-၃-၂၀၁၀

၂။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် ဝတ်ရွတ်စဉ် တရားတော် ၅-၂-၂၀၁၀

၃။ မြွေကြီးလေးကောင် ဥပမာပြ တရားတော် ၂၂-၁၂-၂၀၀၈

၄။ ယုန်မင်း၏ဇာတ်တော် ဥပမာပြ တရားတော် ၂၃-၁၂-၂၀၀၈

၅။ အပ္ပါယ်တံခါးပိတ် တရားတော် ၁၁-၁၂-၂၀၀၉

၆။ နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့် တရားတော် ၈-၁-၂၀၁၀

၇။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၁) ၅-၆-၂၀၀၉

၈။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၂) ၆-၆-၂၀၀၉

၉။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၃) ၇-၆-၂၀၀၉

၁၀။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၄) ၈-၆-၂၀၀၉

၁၁။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၅) ၉-၆-၂၀၀၉

၁၂။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၆) ၁၀-၆-၂၀၀၉

၁၃။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၇) ၁၁-၆-၂၀၀၉

၁၄။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၈) ၁၂-၆-၂၀၀၉

၁၅။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၉) ၁၃-၆-၂၀၀၉

၁၆။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၁၀) ၁၄-၆-၂၀၀၉

၁၇။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁) ၂၃-၁-၂၀၁၀

၁၈။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂) ၂၄-၁-၂၀၁၀

၁၉။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၃) ၂၅-၁-၂၀၁၀

၂၀။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၄) ၂၆-၁-၂၀၁၀

၂၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၅) ၂၇-၁-၂၀၁၀

၂၂။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၆) ၂၈-၁-၂၀၁၀

၂၃။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၇) ၃၀-၁-၂၀၁၀

၂၄။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၈) ၃၁-၁-၂၀၁၀

၂၅။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၉) ၁-၂-၂၀၁၀

၂၆။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၀) ၂-၂-၂၀၁၀

၂၇။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၁) ၃-၂-၂၀၁၀

၂၈။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၂) ၆-၂-၂၀၁၀

၂၉။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၃) ၇-၂-၂၀၁၀

၃၀။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၄) ၈-၂-၂၀၁၀

၃၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၅) ၉-၂-၂၀၁၀

၃၂။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၆) ၁၀-၂-၂၀၁၀

၃၃။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၇) ၁၁-၂-၂၀၁၀

၃၄။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၈) ၁၂-၂-၂၀၁၀

၃၅။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၉) ၁၃-၂-၂၀၁၀

၃၆။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၀) ၁၄-၂-၂၀၁၀

၃၇။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၁) ၁၅-၂-၂၀၁၀

၃၈။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၂) ၁၆-၂-၂၀၁၀

၃၉။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၃) ၁၇-၂-၂၀၁၀

၄၀။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၄) ၁၈-၂-၂၀၁၀

၄၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၅) ၁၉-၂-၂၀၁၀

၄၂။ ဓမ္မင်္ကြာ တရားတော် အပိုင်း(၁) ၄-၁၂-၂၀၁၀

၄၃။ ဓမ္မင်္ကြာ တရားတော် အပိုင်း(၂) ၅-၁၂-၂၀၁၀

၄၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၁)

၄၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၂)

၄၆။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၃)

၄၇။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၄)

၄၈။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၅)

၄၉။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၆)

၅၀။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၇)

၅၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၈)

၅၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၉)

၅၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၁၀)

၅၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၁၁)

၅၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၁၂)

၅၆။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၁၃)

၅၇။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် အပိုင်း(၁၄)

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ