ဘိက္ခုမာလာအရှင်သူမြတ် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ စုစည်းမှု (MP3)
အလုပ်ပေးတရား

အာနာပါန(၁)(သမာဓိပိုင်း) အလုပ်ပေးတရား(တ.ဥက္ကလာ)

အာနာပါန(၁)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား (ဒဟတ်ကုန်း)

အာနာပါန(၁)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ကျပ်ပြင်)

အာနာပါန(၁)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(အောက်မနိမ့်)

အာနာပါန(၁)(သမာဓိ)အလုပ်ပေး(သမ္ဗူလ)

အာနာပါန(၁)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

အာနာပါန(၂)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း) အလုပ်ပေးတရား(ကျပ်ပြင်)

အာနာပါန(၂)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(သမ္ဘူလ)

အာနာပါန(၂)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

အာနာပါန(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ကျပ်ပြင်)

အာနာပါန(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ဒဟတ်ကုန်း)

အာနာပါန(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း) အလုပ်ပေးတရား(မင်းတုန်း)

အာနာပါန(၃)(ဝိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(အောက်မနိမ့်)

အာနာပါန(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(သမ္ဘူလ)

အာနာပါန(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

ဘောင်ချိန်(၁)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(မေမြို့)

ဘောင်ချိန်(၁)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(သမ္ဘူလ)

ဘောင်ချိန်(၁)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

ဘောင်ချိန် (၂) အလုပ်ပေးတရား (ကျပ်ပြင်)

ဘောင်ချိန်(၂)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(မေမြို့)

ဘောင်ချိန်(၂)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(သမ္ဘူလ)

ဘောင်ချိန်(၂)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

ဘောင်ချိန်(၂)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)ကျင့်စဉ်(ထားဝယ်)

ဘောင်ချိန်(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း) အလုပ်ပေးတရား(မေမြို့)

ဘောင်ချိန်(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ကျပ်ပြင်)

ဘောင်ချိန်(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(သမ္ဘူလ)

ဘောင်ချိန်(၃)(ဝိပဿာနာပိုင်း) (အလုပ်ပေးတရား)ထားဝယ်

ဘောင်ချိန်(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း) ကျင့်စဉ် ထားဝယ်

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ဒဟတ်ကုန်း)

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း)ကျင့်စဉ်(ုဒဟတ်ကုန်း)

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(အောက်မနိမ့်)

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း) ကျင့်စဉ်(ထားဝယ်)

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

နာမ် (၁)(သီလပိုင်း) ကျင့်စဉ် (ထားဝယ်)

ဘွင်လျောင်း(နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း)ကျင့်စဉ်

နာမ် (၂)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(အောက်မနိမ့်)

နာမ်(၂)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

နာမ်(၂)(သမာဓိပိုင်း)ကျင့်စဉ်(ထားဝယ်)

နာမ်(၃)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(မေမြို့)

နာမ်(၃)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)ကျင့်စဉ်(သမ္ဘူလ)

နာမ် (၃)(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

နာမ်(၄)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား ( ဒဟတ်ကုန်း)

နာမ်(၄)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(ဒဟတ်ကုန်း)

နာမ်(၄) (ဝိပဿနာ)အလုပ်ပေးတရား(ထားဝယ်)

နာမ်(၄)(ဝိပဿနာပိုင်း) ကျင့်စဉ်(ထားဝယ်)

အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ပေးတရားတော်

ဘောင်ချိန်အလုပ်ပေးတရား

ဘောင်ချိန်ကမ္မဋ္ဌာန်း(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရားတော်(ဝင်းကြည်)

ဘောင်ချိန်ကမ္မဋ္ဌာန်း(သတိပဋ္ဌာန်ပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ဝင်းကြည်)

ဘောင်ချိန်(သတိပဋ္ဌာန်) ကျင့်စဉ်(ဝင်းကြည်)

(1)ဘောင်ချိန်ကမ္မဋ္ဌာန်း(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရားတော်(ဝင်းကြည်)

(2)ဘောင်ချိန်ကမ္မဋ္ဌာန်(. ဝိပသနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ဝင်းကြည်)

(3)ဘောင်ချိန်(ဝိပဿနာ)အလုပ်ပေးတရား(ဝင်းကြည်)

ဘောင်ချိန်(၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(ဝင်းကြည်)

သုမနသာမဏေရ

ပသာဒဗဟုလ

ဆွမ်းစားဆင်ခြင် (ဒဟတ်ကုန်း)

နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း(သီလပိုင်း ) အလုပ်ပေးတရား(စိန်ဧကရာဇ်)

နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း(သတိပဋ္ဌာန်)အလုပ်ပေးတရား(စိန်)

နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း(သတိပဋ္ဌာန်)ကျင့်စဉ်

(ပ)နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း(ဝိပဿနာ)အလုပ်ပေးတရား(စိန်)

(ဒု)နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း(ဝိပဿနာ)အလုပ်ပေးတရား(စိန်)

(1).နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း(ဝိပဿနာ)ကျင့်စဉ်(စိန်)

အာနာပါန(သတိပဋ္ဌာန်)အလုပ်ပေးတရား(စိန်ဧကရာဇ်)

အာနာပါန(ဝိပဿနာ)အလုပ်ပေးတရား(စိန်)

အာနာပါန(သမာဓိ၊သတိပဋ္ဌာန်)အလုပ်ပေးတရား(စ)

အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်း(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(စလုံး)

အာနာပါနအလုပ်ပေးတရား(စလုံး)

တရားလျှောက်(စလုံး)

တရားလျှောက်

သုတ္တန်တရားတော်များ

(ကနောင်) ဗာလနှင့်ပဏ္ဍိတတရားတော်

(ကျပ်ပြင်)

(ဇီးကုန်းရွာ) ကိုးကွယ်ရာနှင့်အားထားရာ

(ပြည်) နန္ဒိယဝတ္ထုတရားတော်

(ပြည်) မဟာမောဂ္ဂလ္လာနပဉာှဝတ္ထုတရားတော်

(ပြည်) အညတြဘိက္ခုဝတ္ထုတရားတော်

(ပြည်) ဥတ္တရာဥပါသိကာဝတ္ထုတရားတော်

(ပြည်) ရောဟိဏီခတ္တိယဝတ္ထုတရားတော်

(သမ္ဗူလ) စခန်းနိဒါန်းတရားတော်

(မေမြို့) တောင်ဘို့ပမာဒီခန္ဓာ(ပ)

(မေမြို့) တောင်ဗို့ပမာဤခန္ဓာ(ဒု)

(မေမြို့).အားကိုးရာအစစ်ကိုရှာဖွေခြင်းတရား

(မေမြို့).အကြောင်းအကျိုးတရားတော်

(မေမြို့).အနုမောဒနာတရားတော်

(မေမြို့).ယောဂီများသိထားသင့်သောတရား

(မှော်ဘီ) တိဿထေရဝတ္ထုတရားတော်

(မှော်ဘီ) ပဓါနိကတိဿထေရ်ရဝတ္ထုတရားတော်

(မှော်ဘီ) ပသေနဒီကောသလဝတ္ထုတရားတော်

(မှော်ဘီ) သက္ကဝတ္ထုတရားတော်

(မှော်ဘီ) ဥပနန္ဒသကျဝတ္ထုတရားတော်

(မှော်ဘီ) ဧကဥပါသကဝတ္ထုတရားတော်

စခန်းနိဒါန်းတရားတော် (ဒဟတ်ကုန်း)

စခန်းသိမ်းအနုမောဒနာတရား(ဒဟတ်ကုန်း)

စိတ်ကိုပြင်မှချမ်းသာရ (ဒဟတ်ကုန်း)

(မင်းတုန်း) စူဠသုဗဒ္ဒါတရားတော်(မင်းတုန်း)

ရပ်တည်ချက်(၄)ပါးတရားတော်(ပြည်၊သီရိခေတ္တရာ)

လွတ်လပ်ရေးတရား (ပြင်ဦးလွင်)

(မေမြို့)အင်္ဂုလိမာလတရားတော်

အားကိုးရာတရားတော်(ပဋ္ဋာစာရီဝတ္ထု)(သမ္ဗူလ)

မြေခွေးတဏှာလိပ်ခန္ဓာတရားတော်(ဒဟတ်ကုန်း)

(မှော်ဘီ) စခန်းသိမ်းအောင်ပွဲတရား

(ပြည်) ဝိပဿနာတရားဘာကြောင့်အားထုတ်ရသလဲ

ရောဟိနေခက္ထိယဝတ္ထုတရားတော်

မဟာမောဂ္ဂလာနထေရ

ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ပေး(ဒု)

(၉) ပါးသီလ

(ပြည်)ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်အနုမောဒနာတရား

ဗုဒ္ဓပိတုဗြာဟ္မနဝတ္ထုတရားတော်

ဘာဝနာခဏ်းအလုပ်ပေးတရားတော်(မေမြို့)

(ပြည်)အနုမောဒနာတရားတော်

စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်တရားတော်(ပ)

စူဠဝေဒလ္လတရားတော်(ဒု)(အလယ်ချောင်း)

စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်တရား(တ)(အလယ်ချောင်း)

စူဠဝေဒလ္လသုတ္တန်တရားတော်(စ)

ဒါနနှင့်သီလဘယ်ဟာကမြတ်သလဲတရားတော်(အလယ်ချောင်း)

စခန်းသိမ်းအောင်ပွဲအနုမောဒနာ(အလယ်ချောင်း)

စခန်းသိမ်းအောင်ပွဲတရား

(ပ)ဒေဝေါရောဟေန

(ဒု)ဒေဝေါရောဟန

ဥပေက္ခာဂီရိ(အနုမောဒနာ)

(စ)အာနာပါနအလုပ်ပေးတရား

ဘောင်ချိန်အလုပ်ပေးတရား

(စ) စခန်းပွဲ

စ)ဘောင်ချိန်အလုပ်ပေးတရား

(အိန္ဒု)ကောထိလထေရ

(အိန္ဒု)ထေနပိန္ဒုပမသုတ္တန်

(အိန္ဒု) စခန်းသိမ်းအောင်ပွဲတရား

(မှော်ဘီ)ကောသလ

(မှော်ဘီ)အဉာတြကုလ

(မှော်ဘီ)ဧကဥပါသကဝတ္ထုတရားတော်

(မှော်ဘီ)ပသေနဒီကောသလ

2019 july မဲဘုန်း တရားစခန်း တရားတော်များ

မဲဘုန်းတရား

ဖွင့်ပွဲတရား

အာနာပါန တရားတော်

အာနာပါနသမာဓိ(အလုပ်ပေး)

အာနာပါသတိပဌာန်(အလုပ်ပေး)

သြစီ

တရားအားထုတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ(ပ)

အာနာပါနဝိပဿနာ(၁)(အလုပ်ပေး)

တရားအားထုတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ(ဒု)

Q_A

နာမ်(သီလပိုင်း) (အလုပ်ပေး)

Q_A

သတိပဋ္ဌာန်နိဒါန်းတရားတော်(၁)

နာမ်(သမာဓိ)(အလုပ်ပေး)

ရည်စူးကုသိုလ်(ဒါန)

သတိပဋ္ဌာန်နိဒါန်းတရားတော်(၂)

နာမ်သတိပဌာန်(အလုပ်ပေး)

စူဠဝေဒလ္လတရား (ပထမပိုင်း)

နာမ် ဝိပဿနာ(၁)(အလုပ်ပေး)

နာမ် ဝိပဿနာ(၁)(ကျင့်စဉ်)

စူဠဝေဒလ္လတရား (ဒုတိယပိုင်း)

နာမ် ဝိပဿနာ(၂)(အလုပ်ပေး)

နာမ် ဝိပဿနာ(၂)(ကျင့်စဉ်)

နာမ် ဝိပဿနာ(၂)(ကျင့်စဉ်)၂

ပိတ်ပွဲတရား

ဇမ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

နာမ် (သီလပိုင်း) အလုပ်ပေးတရား

နာမ်(သီလပိုင်း)ရှုကွက်

နာမ် (သမာဓိ) အလုပ်ပေးတရား(ဇမ္ဗူသီရိ)

နာမ် (သမာဓိ) ရှုကွက် (ဇမ္ဗူသီရိ)

နာမ် (သတိပဋ္ဌာန်)အလုပ်ပေးတရား

နာမ် (သတိပဋ္ဌာန်) ရှုကွက်

နာမ်(သမ္မသန) အလုပ်ပေးတရား (ဇမ္ဗူသီရိ)

နာမ် (သီလပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(ပြည်)

ဘောင်ချိန်(သမာဓိ)အလုပ်ပေးတရား

ဘောင်ချိန်(သတိပဋ္ဌာန်)အလုပ်ပေးတရား

ဘောင်ချိန် (ဝိ .ပိုင်း ) (နာမရူပ)အလုပ်ပေးတရား

ဘောင်ချိန်(ဝိ၊ပိုင်း)(ပစ္စယပရိဂ္ဂဟ)အလုပ်ပေး

ဘောင်ချိန်(ဝိ၊ပိုင်း)(သမ္မသန)အလုပ်ပေး

ပပိုင်း(ဇမ္ဗူသီရိ)

Thidipahtankaryar

ဒုပိုင်း(ဇမ္ဗူသီရိ)

ThidipahtanWaydana

တပိုင်း(ဇမ္ဗူသီရိ)

စတုထပိုင်း(ဇမ္ဗူသီရိ)

ThidipahtanSeitta

ThidipahtanDhamma

စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

Parikan

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(SG))

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း) ကျင့်စဉ်(SG)

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(SG))

နာမ်(၁)(သီလပိုင်း) ကျင့်စဉ်(SG)

နာမ်မလိမ္မာရုပ်ခွေးဖြစ်တရား

နာမ်(၂)(သမာဓိပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား(SG)

နာမ်(၂)(သမာဓိပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG)

သံဃရက္ခိဏတရား

နာမ်(၂)(သမာဓိပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG)

နာမ်(၂)(သမာဓိပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG)

အရှင်မေဃိယတရား

အရှင်မေဃိယတရား

နာမ်(၃)(သတိပဋ္ဌာန်) အလုပ်ပေးတရား(SG)

နှစ်သစ်တရား(SG)

နာမ်(၃)(သတိပဋ္ဌာန်) ကျင့်စဉ်(SG)

တိပဋ္ဌာန် အနှစ်ချုပ်တရားတော်

နာမ်(၃)(သတိပဋ္ဌာန်) ကျင့်စဉ်(SG) (2)

နာမ်(၄.၁)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား (SG)

နာမ်(၄.၁)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG) (2)

နာမ်(၄.၁)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG) (2)

နာမ်(၄.၁)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG) (2)

နာမ်(၄.၂)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား (SG)

နာမ်(၄.၂)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG)

နာမ်(၄.၂)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG)

နာမ်(၄.၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)အလုပ်ပေးတရား (SG)

နာမ်(၄.၃)(ဝိပဿနာပိုင်း)ကျင့်စဉ်(SG)

ပရိတ် (၁)

ပရိတ် (၂)

၁၃၇၈ခု ဝါတွင်း(၃)လ အမြဲတမ်းတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် (ပ)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် နိဒါန်းတရားတော်

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ဥဒ္ဒေသ အပိုင်း(၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ဥဒ္ဒေသ အပိုင်း(၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ဥဒ္ဒေသ အပိုင်း(၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ဥဒ္ဒေသ အပိုင်း(၄)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ဥဒ္ဒေသ အပိုင်း(၅)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ဥဒ္ဒေသ အပိုင်း(၆)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ဥဒ္ဒေသ အပိုင်း(၇)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၄)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၅)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၆) သမ္ပဇဉ်ည

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၆) သမ္ပဇဉ်ည(၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၆) သမ္ပဇဉ်ည(၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၇)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၈)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၉)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၉-၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၉-၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊ ကာယနုပဿနာ (၁၀)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၁) ဝေဒနာနုပဿနာ

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၁) ဝေဒနာနုပဿနာ (၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၁) ဝေဒနာနုပဿနာ (၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၁) ဝေဒနာနုပဿနာ (၄)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၂) စိတ္တနုပဿနာ (၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၂) စိတ္တနုပဿနာ (၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၂) စိတ္တနုပဿနာ (၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၂) စိတ္တနုပဿနာ (၄)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၂) စိတ္တနုပဿနာ (၅)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၂) စိတ္တနုပဿနာ (၅-၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၂) စိတ္တနုပဿနာ (၆)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၃) နီဝါရဏ ဓမ္မာနုပဿနာ (၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၃) နီဝါရဏ ဓမ္မာနုပဿနာ (၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၃) နီဝါရဏ ဓမ္မာနုပဿနာ (၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၃) ခန္ဓာ့ပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿာ (၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၃) ခန္ဓာ့ပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿာ (၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၃) ခန္ဓာ့ပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿာ (၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၄) အာယတနပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿာ (၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၄) အာယတနပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿာ (၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၅) ဗောဇ္ဈင်္ဂပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿနာ (၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၅) ဗောဇ္ဈင်္ဂပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿနာ (၂)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၅) ဗောဇ္ဈင်္ဂပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿနာ (၃)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၅) ဗောဇ္ဈင်္ဂပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿနာ (၄)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၆) သစ္စာပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿနာ (၁)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်၊(၁၆) သစ္စာပပ္ဗ ဓမ္မာနုပဿနာ (၂)

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ