အရှင်တေဇနိယ (ရွှေဥမင်) ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ စုစည်းမှု (MP3)
အမေး/အဖြေ တရားတော်များ

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၃)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၄)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၅)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၆)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၇)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၈)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၉)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၀)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (ကိုမောင်စိုး)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၂)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၃)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၄)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၅)

အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၆)

တရားအားထုတ်နေစဉ်ဟောကြားပေးသော အလုပ်ပေးတရားတော်များ

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၆)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၇)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၈)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၉)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၀)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၆)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၁၇)

တရားအားထုတ်နေစဉ်ဟောကြားပေးသော အလုပ်ပေးတရားတော်များ (၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၆)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၇)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၈)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၉)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁၀)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၂) (၁၆)

တရားအားထုတ်နေစဉ်ဟောကြားပေးသော အလုပ်ပေးတရားတော်များ (၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၆)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၇)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၈)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၉)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၀)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၆)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၇)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၈)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၁၉)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၀)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၆)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၇)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၈)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၂၉)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၀)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၁)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၂)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၃)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၄)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၅)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၆)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၇)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၈)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၃၉)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၄၀)

တရားအားထုတ်စဉ် ဟောတရား (၃) (၄၁)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ တရားတော်များ

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၁)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၂)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၃)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၄)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၅)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၆)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၇)

တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (၈)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၃)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၄)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၅)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၆)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၇)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၈)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၉)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၀)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၁)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၂)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၃)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၄)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၅)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၆)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၇)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၈)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၉)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၀)

၂၀၀၇ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၁)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၃)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၄)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၅)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၆)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၇)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၈)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၉)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၀)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၁)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၂)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၃)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၄)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၅)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၆)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၇)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၈)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၉)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၀)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၁)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၂)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၃)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၄)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၅)

၂၀၀၉ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၆)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၂)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၃)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၄)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၅)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၆)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၇)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၈)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၉)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁၀)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁၁)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁၂)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁၃)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁၄)

၂၀၀၉ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁၅)

၂၀၁၀ သင်္ကြန် တရားတော်များ

၂၀၁၀ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၁)

၂၀၁၀ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၂)

၂၀၁၀ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၃)

၂၀၁၀ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၄)

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁)

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၂)

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၃)

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၄)

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၅)

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၆)

၂၀၁၀ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၇)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၁)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၂)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၃)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၄)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၅)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၆)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၇)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၈)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၉)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၁၀)

၂၀၁၄ သင်္ကြန် တရားတော်များ (၁၁)

၂၀၁၅ ခုနှစ် California တွင် ဟောကြားသောတရားတော်များ

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၂)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၃)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၄)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၅)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၆)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၇)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၈)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၉)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၀)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၁)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၂)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၃)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၄)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၅)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၆)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၇)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၈)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၁၉)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၂၀)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၂၁)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၂၂)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၂၃)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၂၄)

၂၀၁၅ အလုပ်ပေးတရား တရားတော်များ (California) (၂၅)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၃)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၄)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၅)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၆)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၇)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၈)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၉)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၀)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၁)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၂)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၃)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၄)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၅)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၆)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၇)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၈)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၁၉)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၀)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၁)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၂)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (၂၃)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၂)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၃)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၄)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၅)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၆)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၇)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၈)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၉)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၀)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၁)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၂)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၃)

၂၀၁၅ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၄)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၂)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၃)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၄)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၅)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၆)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၇)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၈)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၉)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၀)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၁)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၂)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၃)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၄)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၅)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၆)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၇)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၈)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၁၉)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၂၀)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၂၁)

၂၀၁၅ အမေး/အဖြေ တရားတော်များ (UK) (၂၂)

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၁)

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၂)

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၃)

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၄)

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၅)

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၆)

၂၀၁၅ ဝါတွင်း တရားတော်များ (၇)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၂)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၃)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၄)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၅)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၆)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၇)

၂၀၁၆ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၈)

၂၀၁၇ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၁.၄.၂၀၁၇) (၁)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၁.၄.၂၀၁၇) (၂)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၂.၄.၂၀၁၇) (၁)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၂.၄.၂၀၁၇) (၂)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၃.၄.၂၀၁၇) (၁)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၃.၄.၂၀၁၇) (၂)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၄.၄.၂၀၁၇) (၁)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၄.၄.၂၀၁၇) (၂)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၅.၄.၂၀၁၇) (၁)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၅.၄.၂၀၁၇) (၂)

သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး (၁၆.၄.၂၀၁၇)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၂)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၃)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၄)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၅)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၆)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၇)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၈)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၉)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁၀)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁၁)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁၂)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁၃)

၂၀၁၉ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ပေး တရားတော်များ (၁၄)

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ