(၂၁.၄.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္” (နံနက္ပိုင္း)

(၂၁.၄.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္” (ညေနပိုင္း)

(၂၆.၅.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ဝိပလႅာသတရား”

(၂၆.၅.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္”

(၉.၆.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္” (နံနက္ပိုင္း)

(၉.၆.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ဥာဏ္ဦးစီးအလွဴတရားေတာ္”

(၁၆.၆.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “မာဂ႑ီဝတၳဳႏွင့္ ခႏီ ၱ အက်ိဳးျပတရားေတာ္” အမွတ္ (၁)

(၁၆.၆.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၄၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “မာဂ႑ီဝတၳဳႏွင့္ ခႏီ ၱ အက်ိဳးျပတရားေတာ္” အမွတ္ (၂)

(၃၀.၆.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၅၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ခ်မ္းသာေလးပါး  တရားေတာ္”

(၃၀.၆.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၅၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “မိုးမစိုးပါေစနဲ႔  တရားေတာ္”

(၂၅.၈.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၅၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (နံနက္ပိုင္း)

(၂၅.၈.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၅၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၁.၉.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (နံနက္ပိုင္း)

(၁.၉.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၈.၉.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၂၂.၉.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (နံနက္ပိုင္း)

(၂၂.၉.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၂၉.၉.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (နံနက္ပိုင္း)

(၂၉.၉.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၆.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (နံနက္ပိုင္း)

(၆.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၁၃.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (နံနက္ပိုင္း)

(၁၃.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၂၀.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ သစၥာပါမရမီ ပဥၥမအႀကိမ္ မဟာဘုံကထိန္ ပြဲေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴျခင္း အႏုေမာဒနာ တရားေတာ္”

(၂၇.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (နံနက္ပိုင္း)

(၂၇.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ (၁၆၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ ” (ညေနပိုင္း)

(၅.၁၁.၂၀၁၃) ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဇယတိႆႏွင့္ စင္ကာပူ ဒကာ ဒကာမမ်ား ေတာရြာေက်ာင္းငါးေက်ာင္းအတြက္ စုေပါင္းလွဴဒါန္းသည့္ေက်ာက္ျဖဴ ဆင္ဘုတ္ကထိန္အလွဴေတာ္

(၁၇.၁၂.၂၀၁၃) ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ ဓမၼခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း

(၃၀.၁.၂၀၁၄) (၃)ရက္တာ အခ်ိန္ျပည့္ မိုးကုတ္ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားခန္း ဖြင့္ပြဲႏွင့္ သိမ္ဆင္းေလာင္းပြဲ

(၃၁.၂.၂၀၁၄)တြင္ သစၥာပါရမီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၃)ရက္တာ တရားစခန္း ပထမေန႔ မွတ္တမ္း

(၁.၂.၂၀၁၄)တြင္ သစၥာပါရမီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၃)ရက္တာ တရားစခန္း ဒုတိယေန႔ နံနက္ခင္း မွတ္တမ္း

(၁.၂.၂၀၁၄)တြင္ သစၥာပါရမီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၃)ရက္တာ တရားစခန္း ဒုတိယေန႔ ညေနခင္း မွတ္တမ္း

(၂၆.၁.၂၀၁၄)ေန႔ (၁၇၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းတြင္ ေဟာာၾကားေတာ္မူေသာ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္”

ေဒါက္တာ အရွင္ဇယတိႆ၏ (ဝိဇာတ)ေမြးေန႔မဂၤလာႏွင့္ (၁၈၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ မိုးကုတ္ဝိပႆအလုပ္ေပးတရားစခန္း ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ဖြယ္ရာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ပံုရိပ္လႊာမ်ား

သစၥာပါရမီေက်ာင္း စကၤာပူ  ဆဌမႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္ပြဲ အႏုေမာဒနာတရားေတာ္။ ၂၀ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၄

သစၥာပါရမီ ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္း၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္းေတာ္ျမတ္ ကပ္လွဴပြဲအခမ္းအနား
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၀)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔

 

 

 

 

 

 

ဓမၼ ဆံုးမစာမ်ား

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴအာင္ စိတ္ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန္႔ေတာ္မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗုဒၶဘာသာေျခခံ

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ – သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ – မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္