ယေန႔၊ သာသနာႏွစ္ (၂၅၆၁)ခု၊ ျမန္မာႏွစ္ (၁၃၇၉) ႏွစ္၊ ၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခု၊

သစၥာေရႊစည္ (၃)ရက္တာ ေန႔တရားစခန္း

ေယာဂီစာရင္းေပးသြင္းရန္ Click Here

သစၥာေရႊစည္ (၃)ရက္တာ ေန႔တရားစခန္း ဖိတ္ၾကားလႊာ

ေယာဂီစာရင္းေပးသြင္းရန္ Click Here
Your Website Title

ဓမၼ ဆံုးမစာမ်ား

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴအာင္ စိတ္ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန္႔ေတာ္မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗုဒၶဘာသာေျခခံ

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ – သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ – မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္